• Z aktu slávnostného otvorenia školského roka 2022/2023

     • Do nového školského roka 2022/2023 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS sme vstúpili úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

       

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2022/2023 sa v pondelok, 05. 09. 2022, konal 
      pod záštitou zakladateľa Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc. 

      Podujatiu predsedala riaditeľka a zriaďovateľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, ktorá členom pedagogického zboru, žiakom a ich rodičom venovala slávnostný príhovor. 

       

      Naša pozornosť bola počas aktu osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Ako sa vyslovil organizátor udalosti, RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD., sme si istí, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú bytostnou súčasťou života školy.

       

      K novému školskému roku si pripomeňme poslanie našej školy:

       

      Chceme sa podieľať na formovaní lepších ľudí,

      schopných sebarealizácie,

      uvedomelých sociálne, kultúrne, morálne

      a prínosných pre spoločnosť“.

     • Prvý deň školského vyučovania – 05. 09. 2022 (pondelok)

     • Dňa 05. 09. 2022 (pondelok) o 08.00 hod. sa všetci žiaci všetkých štyroch ročníkov (t. j. aj novoprijatí žiaci prvého ročníka) v dennej forme štúdia zídu v priestoroch SSOŠ ANIMUS a to v sídle Agroinštitútu Nitra, š. p. na Akademickej 4 v Nitre na Chrenovej.

     • Stránkové dni

     • Oznamujeme, že v období od 06. 07. 2022 do 23. 08. 2022 vybavujeme stránky na pôde školy vždy v utorok v čase od 08.00 do 10.30 hod., telefonicky a mailom kedykoľvek.

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2021/2022

     • Vo štvrtok, 30. júna 2022, sa v priestoroch SSOŠ ANIMUS konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2021/2022.​​​​​​

      Udalosť sa realizovala pod záštitou zriaďovateľa a majiteľa školy, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBAčlenov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor pani riaditeľky školy a ocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Ako však vo svojom príhovore uviedla pani riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, „ak si čosi zasluhuje uznanie, tak je to snaženie a úsilie. Úsilie vynaložené na rozvoj talentov, daností. A čo je podstatné – rozvíjať ich musíme tak, aby slúžili nielen na prospech nám samým, ale aj na prospech našim blízkym, ba celej spoločnosti. A práve to sa najviac cení“.

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2022/2023.

       

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Mgr. Henrieta Kuzmová)

      2. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

      3. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

       

      Najlepší žiaci školy

      1. miestoYevhenii Sorochuk, trieda I. A

      2. miestoJakub Sekerka, trieda I. A

      3. miestoBianka Škarbová, trieda II. A

       

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. ANatália JedličkováŠimon KostolanskýRebecca Púchovská

      z triedy II. AStanislav ŠunderlíkAndrej RzemykowskiMário Demény

      z triedy III. ASandra ZaujecováKristína VavrovičováPatrik Dobiaš

     • Aj naši žiaci sa zapojili do verejnej zbierky Deň úsmevu 2022

     • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je organizátorom celoslovenskej verejnej zbierky Deň úsmevu 2022, do ktorej sa dňa 20. 05. 2022 aktívne zapojili i naši žiaci (výber z tried II.A a III.A).

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala naša pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie ako i za peňažné príspevky vyslovujeme našim žiakom uznanie.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V pondelok, 30. 05. 2022, sa v reprezentačných priestoroch Agroinštitútu Nitra konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS si vysvedčenia prevzali v prítomnosti riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Ing. Jozefa Bačíka, MBA a Mgr. Margity Jedličkovej.

      Prítomným sa prihovorila pani riaditeľka školy. Všetkým absolventom vyslovila uznanie
      za úspešné zavŕšenie ich pôsobenia na Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS a popriala im mnoho ďalších úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Za absolventov predniesol reč Nikolaj Kőrös. Pútavo nás vtiahol do úvahy nad križovatkami ciest života, do ktorého naši odchádzajúci zverenci vstupujú.

      Odchádzajúci žiaci, v zastúpení Simonkou Čerčiovou, v záverečnej fáze podujatia odovzdali pomyselnú štafetu mladším žiakom, v zastúpení Karenkou Vágaiovou.

     • Exkurzia: Čokoládovňa Hauswirth v Kittsee

     • Kým sa naši maturanti pripravovali na dosiaľ ich najdôležitejšiu skúšku, tak výber žiakov z tried I. A, II. A a III. A s pani riaditeľkou PaedDr. Zlaticou Nagyovou, MBA a pani profesorkami Ing. Tatianou Oravcovou, MBAMgr. Margitou Jedličkovou sa dňa 17. 05. 2022 vybral do známej čokoládovne Hauswirth Kittsee. Ide o rodinnú firmu, ktorej sa podarilo expandovať takmer do celého sveta.

      O životnom cykle firmy, jej produkcii, procesoch a materiálno-technickom vybavení oboznamoval účastníkov exkurzie sprievodca. Výklad sprievodcu dopĺňal rytmický zvuk výrobných liniek, z ktorých vychádzali hotové čokoládové produkty. Ochutnávka týchto cukroviniek bola azda tou najlepšou cestou, akou žiaci mohli oceniť kvalitu produkcie úspešnej čokoládovne.       

     • Oznam pre žiakov tried I. A, II. A a III. A (dni 04. 04. 2022 a 05. 04. 2022)

     • Žiaci tried I. A, II. A a III. A absolvujú v pondelok (04. 04. 2022) účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia.

      V utorok (05. 04. 2022) sa žiaci týchto tried z dôvodu organizačného zabezpečenia maturitných skúšok zúčastnia dištančnej výučby (z domu).

     • Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka (dni 15. 03. 2022 a 16. 03. 2022)

     • Oznamujeme žiakom 1., 2. a 3. ročníka, že z dôvodu organizačného zabezpečenia maturitných skúšok sa v utorok (15. 03. 2022) zúčastnia dištančnej výučby (z domu).

      V platnosti pre stredu (16. 03. 2022) poskytla žiakom 1., 2. a 3. ročníka riaditeľka školy z vyššie uvedeného dôvodu riaditeľské voľno.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • V piatok, 25. 02. 2022, sa v online prostredí uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Je to celoštátna súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies. Našu školu reprezentoval David Fintor z triedy IV. B.

       

      Test pozostával z jednej otvorenej úlohy a 25-tich úloh s voľbou správnej odpovede.

       

      Požiadavkou otvorenej úlohy bolo uvažovať o dopadoch zadanej situácie na rôzne skupiny obyvateľstva a spísať náležité ekonomické argumenty, ideálne aj s odôvodnením.

       

      Spolu s Davidom na výsledky súťaže netrpezlivo čakáme.

     • Valentín má rád nás a my jeho

     • 14. februára 2022 žiaci triedy III. A v rámci fiktívnej firmy Alla-Penne usporiadali
      pod vedením pani prof. Tatiany Oravcovej valentínsky program. V ňom nechýbala valentínska pošta, predaj „neskúšačikov“ a sladkostí.

      A čo svätý Valentín, najväčší fanúšik lásky? Ten nám zanechal odkaz:

      "Láska je krásna, viem, a všetkým dopriať ju chcem;

      tak preto - ak ju máš, ako poklad si ju stráž.“

     • PRERUŠENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE V TRIEDACH I. A a III. A

     • Oznamujeme žiakom tried I. A a III. A, že z dôvodu epidemickej udalosti je prezenčné vyučovanie v týchto triedach počnúc pondelkom (31. 01. 2022) prerušené a je nahradené dištančnou formou výučby.

      Žiaci triedy I. A sa začnú zúčastňovať prezečnej výučby vo štvrtok (03. 02. 2022)žiaci triedy III. A v stredu (02. 02. 2022).

     • Usmernenie k organizácii vyučovania od 09. 12. 2021

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že od 09. 12. 2021 sa bude realizovať dištančná forma výučby a to až do vianočných prázdnin, ktoré začnú 18. 12. 2021.


      Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiadame žiakov, aby si pri plnení požiadaviek pedagógov uvedomovali, že koncom januára 2022 prebehne uzatváranie známok.

     • Ekonomická olympiáda

     • V utorok, 07. 12. 2021, sa vybraní žiaci z tried II. A, III. A, IV. A, IV. B zúčastnili školského kola ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies.

      Súťaž koordinovala a žiakov na ňu pripravila pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Úspešným riešiteľom gratulujeme!

     • Mikuláš v Animuse

     • V pondelok, 6. decembra 2021 – tak ako každý rok – zavítal na pôdu našej školy Mikuláš.
      Prišiel síce peši – bez koča, pretože chýba sneh, ale zato s čertíkmi, anjelikom a so svojou ženou a ešte veľkou mikulášskou nádielkou.

      Mikuláš so svojou asistenciou navštívil každú triedu v škole, rozdal sladké pokušenie a potom si so žiakmi spoločne zaspieval koledy.