• Výučba od 15. 02. 2021

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že v súlade s aktualizáciou COVID AUTOMATU k 09. 02. 2021 Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra pokračuje od pondelka, 15. 02. 2021, v dištančnej výučbe v platnosti pre všetky ročníky.

       

      V prípade akejkoľvek budúcej zmeny vo veci spôsobu výučby vyjdeme na tomto mieste s oznamom.

     • Výučba od 08. 02. 2021 – oznam pre žiakov dennej i externej formy štúdia

     • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra od pondelka, 08. 02. 2021, pokračuje v dištančnej výučbe v platnosti pre všetky ročníky, teda i pre štvrtý ročník. Uvedené sa týka žiakov dennej i externej formy štúdia.

      Akákoľvek zmena v tejto veci je kedykoľvek v období po danom termíne, teda od 08. 02. 2021, vyhradená a bude prijatá v súlade so záväznými nariadeniami orgánov štátnej správy a nariadeniami samosprávy.

      Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra a jej riaditeľ vo veci rozhodol
      na základe výsledkov prieskumu o ochote absolvovať prezenčnú výučbu za súčasnej epidemickej situácii a tiež ochote absolvovať testovanie ako podmienku účasti na prezenčnej výučbe na strane žiakov štvrtého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra študujúcich v dennej forme, podľa ktorého by sa prezenčnej výučby počnúc pondelkom, 08. 02. 2021, zúčastnili 4 zo všetkých dopytovaných žiakov (z ich celkového počtu 41).

     • VÝPISY KLASIFIKÁCIE za I. polrok šk. roka 2020/2021

     • Dnes (piatok, 29. 01. 2021) predpoludním boli prostredníctvom EduPage zaslané žiakom študujúcim v dennej forme štúdia a ich zákonným zástupcom výpisy klasifikácie ako elektronický dokument formátu PDF. Dostupné sú ako príloha v sekcii „známky“ (pozri obrázok).

       

      Výpisy klasifikácie v tlačenej podobe si žiaci prevezmú z rúk triednych učiteľov
      po nástupe do školy.

       

      Žiakom, ktorým bolo v súlade s rozhodnutím ministra číslo 2021/91113:1-A1810 z 04. 01. 2021 predĺžené klasifikačné obdobie do 31. 03. 2021, budú výpisy klasifikácie vygenerované až k 31. 03. 2021.

       

      Žiakom študujúcim v externej forme štúdia budú výpisy klasifikácie odovzdané osobne po nástupe do školy.

     • Informácia pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2021/2022

     • V platnosti pre šk. rok 2021/2022 ponúkame štúdium v dennej i externej forme v troch odboroch:

      • 7237 M informačné systémy a služby,
      • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu,
      • 6341 M škola podnikania.

      Absolventi štúdia v každom z uvedených odborov získavajú úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

      Štúdium v odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu a 6341 M škola podnikania si študent financuje sám.

     • Olympiáda ľudských práv – školské kolo

     • Vo štvrtok, 10. 12. 2020, v Medzinárodnom dni ľudských práv, sa niektorí žiaci školy zapojili do školského kola XXIII. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.

      Ťažiskovou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie eseje reflektujúcej na nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách.    

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najhodnotnejšou prácou prispela Simona Šimková z triedy II. A, ktorej blahoželáme k postupu do krajského kola olympiády. Všetkým zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za ich príspevok v školskom kole tejto zmysluplnej súťaže.

     • Usmernenie k organizácii vyučovania od 07. 12. 2020

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že riaditeľ SSOŠ Animus Nitra zabezpečuje aj od 07. 12. 2020 dištančné vzdelávanie. To sa bude realizovať do odvolania.


      Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiadame žiakov, aby si pri plnení požiadaviek pedagógov uvedomovali, že koncom januára 2021 prebehne uzatváranie známok.   

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa z dôvodu prebiehajúceho dištančného vyučovania realizovala online formou.

      Súťažiaci riešili písomnú časť, ktorá sa skladala z počúvania s porozumením a používania jazyka, rozdeleného na preverenie gramatických znalostí a znalosti slovnej zásoby.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci zmerali sily v komunikačných zručnostiach. Ústna časť pozostávala z dialógu a práce s obrázkom.

      Víťazom súťaže sa stal žiak Filip Elend (z triedy I. A), ktorý postupuje do okresného kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom za účasť.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Napriek nepriaznivej situácii sa aj v tomto školskom roku uskutočnila informatická súťaž iBobor. Žiaci sú rozdelení do jednotlivých kategórií podľa triedy, ktorú navštevujú. Vzhľadom na aktuálne podmienky vypracovávali zadané úlohy online doma. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 7 žiakov zo všetkých ročníkov. Úspešným riešiteľom bol v kategórii Juniori Patrik Žák z II.A triedy. Tesne pod hranicou skončili Liliana Penzéšová (II.A) a v kategórii Seniori Vanessa Stehlíková (IV.B). Všetkým riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Patrikovi gratulujeme k výbornému výsledku. 

     • Oznam – spôsob úhrady poplatkov za štúdium v šk. roku 2020/2021

     • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že poplatky za štúdium (to platí aj pre žiakov v odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí si náklady na štúdium hradia sami) prijímame na účte SK 43 7500 0000 0040 0815 2568.

      Je dôležité v „správe pre prijímateľa“ uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu, do ktorej je začlenený.

     • OZNAM - PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     • Oznamujeme všetkým žiakom (dennej aj externej formy štúdia), že počnúc pondelkom, 12.10.2020, prechádzame z dôvodu COVID-situácie na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

      Prosíme všetkých žiakov, aby sledovali EduPage a riadili sa pokynmi učiteľov.

     • Oznam - skrátené vyučovanie

     • Oznamujeme žiakom všetkých ročníkov, že počnúc dňom 21. 09. 2020 (pondelok) bude vyučovanie prebiehať podľa stáleho rozvrhu, avšak v skrátenom režime (30-minútové vyučovacie hodiny) a to do odvolania

     • Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme, že riaditeľka školy z organizačných dôvodov poskytuje na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiakom 1., 2. a 3. ročníka v platnosti pre 14. 09. 2020 (pondelok) riaditeľské voľno

     • OZNAM - rozvrh hodín v období od 07. 09. 2020 do 21. 09. 2020

     • Oznamujeme žiakom 1., 2. a 3. ročníka, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení a neprítomnosti žiakov 4. ročníka (pre absolvovanie odbornej praxe) bude v období od 07. 09. 2020 do 21. 09. 2020 v platnosti úprava stáleho rozvrhu hodín. Táto je publikovaná v systéme EduPage.

     • Oznámenie o obmedzení vstupu do areálu školy

     • Prosíme žiakov, aby počnúc stredou (02. 09. 2020) až do odvolania pri príchode do školy, ako aj odchode zo školy využili výlučne hlavnú bránu od Levickej cesty.

      Malá bránička bude na základe prosby vedenia susednej školy uzamknutá – dôvodom je zohľadňovanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

     • Oznam - prvý deň školského vyučovania

     • Dňa 02.09.2020 (streda) sa všetci žiaci všetkých ročníkov (t.j. aj žiaci prvého ročníka) zídu v priestore SSOŠ Animus Nitra vo svojich triedach a to v čase o 08.00 hod.

      Otvorenie nového školského roka prebehne v jednotlivých triedach v prítomnosti triednych učiteľov.

      Každý žiak príde do školy s rúškom na tvári.

     • Oznam

     • Oznamujeme žiakom, že v prípade potreby môžu v období od 24.08.2020 do 28.08.2020 v čase medzi 8.00 až 11.00 hod. využiť úradné hodiny (napríklad na účely potvrdzovania tlačív).

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020

     • V utorok, 30. júna 2020, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020.

      Udalosť sa realizovala pod záštitou zriaďovateľa a majiteľa školy, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov
      z jednotlivých tried
       (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Ako však vo svojom príhovore uviedla riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, „ak si čosi zasluhuje uznanie, tak je to snaženie a úsilie. Úsilie vynaložené na rozvoj talentov, daností. A čo je podstatné – rozvíjať ich musíme tak, aby slúžili nielen na prospech nám samým, ale aj na prospech našim blízkym, ba celej spoločnosti. A práve to sa najviac cení“.

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2020/2021.

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)

      2. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

      3. miesto: trieda III. B (tr. učiteľ: Mgr. Henrieta Kuzmová)

       

      Najlepší žiaci školy

      1. miestoDiana Zaťková, trieda III. A

      2. miestoKristína Vavrovičová, trieda I. A

      3. miestoLuka Markovič, trieda II. B

       

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. ALiliana PenzešováVanessa HajdukováSandra Zaujecová

      z triedy II. A a II. BKristína FridrichováPaulína BukovskáJakub Kaderábek

      z triedy III. APatrik BenďákPatrícia JankušíkováDenisa Procháczková

      z triedy III. BSimona HolecováVanessa StehlíkováLukáš Kozár

       

     • Požiadavka ku dňu odovzdávania vysvedčení

     • Prosíme žiakov, aby v utorok (30. 06. 2020) pri príchode do školy využili výlučne hlavnú bránu od Levickej cesty. Platí, že všetci žiaci sa zídu v areáli školy najneskôr o 07:55.

      Malá bránička bude na základe prosby vedenia susednej školy uzamknutá – dôvodom je, že areál školy bol podrobený čisteniu a je snaha zachovať súčasný stav areálu až do počiatku nového školského roka. 

     • Oznam - ukončenie školského roka

     • Akt slávnostného ukončenia školského roka sa uskutoční 30. júna 2020 (utorok) o 08.00 hod. Všetci žiaci 1., 2. a 3. ročníka sa zhromaždia pred školou najneskôr do 07.55 hod.

      Po akte slávnostného ukončenia školského roka sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenie.

      Z technicko-organizačných dôvodov bude škola do 29. júna 2020 naďalej uzatvorená.   

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje