• V objatí Zoborského jazierka...

     • Žiaci 3. ročníka v stredu, 19. 09. 2018, svojou troškou prispeli k Európskemu týždňu mobility, keď v zmysle jeho tohtoročného hesla „Kombinuj a choď“ skombinovali svoju vôľu učiniť za dosť povinnému účelovému cvičeniu a svoju chuť spoznávať miesta tak blízke, no súčasne tak vzdialené.

      Jedným z takýchto miest je i Zoborské jazierko, pozostatok niekdajšieho kameňolomu. Jazierko, vďaka svojej diskrétnej lokalizácii, je tajomstvom i nejednému Nitranovi, našich žiakov nevynímajúc.

      Putovaním za jazierkom a aktivitami zameranými na ochranu života a zdravia sprevádzala žiakov profesorka Renáta Hadásová a profesor Peter Lenčéš.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 14.09.2018 sa v čase od 15:00 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2017/2018

     • V piatok, 29. júna 2018, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2017/2018.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA a zástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – a tiež členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školyocenenie vybraných žiakov z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2018/2019.

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy:

      • 1. miesto: trieda III. B (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)
      • 2. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)
      • 3. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

       

      Najlepší žiaci školy:

      • Dominika Tóthová z triedy II. A
      • Gabriel Ďurovka z triedy II. B
      • Vanessa Púchovská z triedy I. A

       

      Najlepší žiaci v triedach:

      • z triedy I. A: Katarína Dömöšová, Melisa Kisová, Samuel Brhlík
      • z triedy I. B: Vanessa Stehlíková, Andrej Veselý, Patrik Oláh
      • z triedy II. A: Natália Tóthová, Sára Peťovská, Adam Monozlay
      • z triedy II. B: Samuel Hronský, Martin Malagyi, Adam Kováč
      • z triedy III. A: Patrícia Nagyová, Dušana Černáková, Barbora Petrová
      • z triedy III. B: Štefan Rácz, Tomáš Reha, Arnold Bagala


       


       

       

     • Exkurzia do Zoologickej záhrady v Zlíne

     • Výber žiakov z jednotlivých tried spolu s pani riaditeľkou a prof. Jedličkovou, Oravcovou a Lenčéšom absolvoval 07. 06. 2018 exkurziu do Zoologickej záhrady v Zlíne.

      Účastníci exkurzie sa najskôr oboznámili so špecifickou architektúrou Baťovho mesta. Cieľom návštevy Zlína bola miestna ZOO, jedno z najkrajších miest Moravy. Návštevníci tu majú možnosť vidieť zvieratá všetkých kontinentov v prírodnom bioparku s voľným výbehom. V areáli ZOO je situovaný zámok Lešná, ktorý patrí k najmladším šľachtickým sídlam na Morave. Jeho prehliadka bola zavŕšením exkurzie.   

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V stredu, 30. mája 2018 o 10.00 hod., sa v reprezentačných priestoroch Študentského domova UKF v Nitre konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na SSOŠ Animus Nitra si vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Ing. Tatiany Oravcovej, MBAMgr. Tomáša Žilku.

      Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy. Vo svojom príhovore okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za zdarené zavŕšenie ich pôsobenia na SSOŠ Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Odchádzajúci žiaci, v zastúpení Gabrielou Bednárovou, v záverečnej fáze podujatia odovzdali pomyselnú štafetu mladším žiakom, v zastúpení Kristínou Dudášovou

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Deň úsmevu 2018

     • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyjadrila poďakovanie SSOŠ Animus Nitra a výberu jej žiakov za zapojenie sa do celoslovenskej zbierky Deň úsmevu 2018. Zbierka sa realizovala v období od 12. mája do 25. mája 2018.

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.  

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie vyslovujeme našim žiakom uznanie.    

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V stredu, 30.05.2018, o 10:00 hod. sa v priestoroch Študentského domova UKF Nitra na ul. Boženy Slančíkovej 1 uskutoční slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Prosíme maturantov, aby prišli v slávnostnom oblečení o hodinu skôr tj. o 9:00 za účelom nácviku. 

     • Slávnostná rozlúčka s maturantami

     • V piatok, 11. mája 2018, zatvorili za sebou pomyselné brány školy naši maturanti. Slávnostného aktu rozlúčky sa zúčastnili všetci žiaci školy vrátane jej vedenia a pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Odchádzajúcim maturantom popriali čo najúspešnejšie zvládnutie maturitných skúšok a veľa šťastia v živote.

     • 15. výročie založenia Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra

     • 10. mája 2018 si vedenie a zamestnanci SSOŠ Animus Nitra pripomenuli 15. výročie jej založenia.  

      Slávnostný akt prebehol v dôstojných priestoroch známeho zoborského penziónu. Zriaďovateľ a majiteľ školy doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. a jej riaditeľka PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA privítali vzácnych hostí, medzi nimi i primátora Nitry, doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc.

      Prítomným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy a predstaviteľom orgánov štátnej a verejnej správy sa prihovoril tvorca SSOŠ Animus Nitra, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. Pán docent vyjadril presvedčenie, že škola „bude v horizonte blízkej i vzdialenej budúcnosti aj naďalej efektívne participovať na príprave mladých ľudí pre potreby spoločnosti a pracovného trhu“. V závere svojej reči sa poďakoval riaditeľke školy, jej zástupkyni, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a predstaviteľom orgánov štátnej a verejnej správy za prácu, ktorou prispeli k skutočnosti, že SSOŠ Animus Nitra si v konkurenčnom prostredí stredných škôl vybudovala pevnú pozíciu.    

      Program slávnostného aktu dopĺňal pôsobivý spev žiačky IV. A triedy, Lenky Holíkovej, a bývalej žiačky, speváčky Alenky Valentínyovej. Slávnosť otvorila žiačka IV. A triedy Michaela Audyová básňou od Jána Amosa Komenského.

      Škole, jej osadenstvu a žiakom prajeme, aby napĺňala myšlienku „vzdelanie je cesta k úspechu“.  

     • Turistika v okolí Zoborských vrchov

     • Študenti SSOŠ Animus využili pondelok 7. mája 2018 na športové aktivity. Od Liečebného ústavu začali spoločne postupovať pri Svoradov prameň. Na najbližšom rázcestí sa rozdelili na dve časti. Jedna skupinka sa vybrala na románsky kostolík sv. Michala Archanjela, ktorý je vidieť zo širokého okolia a vypína sa nad mestskou časťou Dražovce. Prechádzali hraničným pásmom lúk a lesov, vychutnávali si výhľady na okolie. Druhá skupinka postupovala smerom na Pyramídu. Blízky vrch Zobor, ktorý sa majestátne týči nad našou Nitričkou ponúka pri dobrej viditeľnosti rozhľad od maďarského Ostrihomu až po vrchy Pohronského Inovca a Sitno. Na vrchole Pyramídy sa okrem vysielača a pozostatkov nefunkčnej lanovky, nachádzajú aj  ruiny jedného zo siedmych millenárnych pomníkov, ktorý bol postavený v roku 1896 pri príležitosti osláv tisícročného trvania uhorského štátu. V roku 1921 bol pomník demolovaný legionármi. Fyzicky najzdatnejší študenti si posledný úsek trasy vybehli a zdolali vrchol približne za pol hodinku, zvyšok prišiel chvíľku po nich a mohli sa spoločne kochať krásami mesta. Pre veľké množstvo z nich, ako aj pre viacerých pedagógov, ktorí nepochádzajú z Nitry to bol prvý výstup na túto dominantu mesta. Krásne nenáročné túry obohatili nejedného študenta a už teraz sa tešíme, aké ďalšie aktivity nám naša škola a učitelia pripravia.

     • Mladý tvorca 2018

     • V dňoch 26.4.-27.4.2018 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca 2018 na Agrokomplexe v Nitre. Návštevníkov oslovil predovšetkým náš zaujímavo dekorovaný žlto-modrý stánok. Mali možnosť spoznať naše ponúkané študijné odbory. Návštevníci si tiež mohli pozrieť prácu s priemyselným robotom ABB a 3D tlačiarňou. V týchto dňoch sme sa všetci príjemne zabavili a urobili našej škole len to najlepšie meno.

     • Bankovníctvo očami odborníkov

     • Žiaci tried II. A a III. A sa vo štvrtok, 26. 04. 2018, zúčastnili besedy s riaditeľkami nitrianskych pobočiek Slovenskej sporiteľne, a. s. Záštitu nad podujatím prevzal zriaďovateľ a majiteľ školy, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc., a riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA.   

      Riaditeľky pobočiek odhalili našim žiakom riziká úverovej politiky, výhody sporenia a oboznámili ich s vybranými aspektmi bankovníctva a finančníctva. Žiaci tak mali možnosť doplniť svoje teoretické poznatky o praktické skúsenosti odborníkov, čo odráža podporu rozvoja finančnej gramotnosti.

     • „Čaká Slovensko klimatický zhon?“

     • Odpoveď i na túto otázku zaznela v rámci prednášok slovenských vedcov, ktorých sa 24. 04. 2018 na pôde SPU v Nitre zúčastnili aj žiaci našej školy (všetky triedy 1., 2. a 3. ročníka).

      Jedným z prednášajúcich bol Mgr. Jozef Pecho, PhD., meteorológ a klimatológ, zamestnanec SHMÚ v Nitre. Problematiku klimatickej zmeny uchopil veľmi názorne a primerane s ohľadom na laických poslucháčov.

      Účasťou na podujatí dostali žiaci príležitosť obohatiť sa o odborné poznatky a spoznať atmosféru univerzitných priestorov.