• UCHÁDZAČOM O ŠTÚDIUM

     • K šk. roku 2023/2024 otvárame DENNÚ i EXTERNÚ formu štúdia

      Uchádzačom o štúdium oznamujeme, že k novému školskému roku 2023/2024 otvárame štúdium v dennej i externej forme štúdia.

      Detaily sú k dispozícii v priloženom plagátePRIHLÁŠKA je dostupná na adrese www.prihlaska.animus.sk.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 17. 01. 2023 (utorok) sa v priestoroch školy na adrese Akademická 4, Nitra uskutoční v čase od 14.30 hod. do 16.00 hod. rodičovské združenie.

     • Školské kolo olympiády v kritickom myslení

     • V utorok, 13. 12. 2022, sa vybraní žiaci v študijnom odbore informačné systémy a služby zúčastnili pod vedením pani profesorky PaedDr. Lenky Rubinskej školského kola online olympiády v kritickom myslení.

      Hlavným cieľom olympiády je rozvíjať argumentačné schopnosti žiakov, naučiť ich overovať si informácie a diferencovať dôveryhodné zdroje informácií od nedôveryhodných, vytvoriť u žiakov zdravé návyky pri trávení voľného času na sociálnych sieťach, rozvíjať schopnosť žiakov korektne interpretovať grafy a štatistiky a posilniť ich odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným praktikám.

      Online test bol orientovaný na nasledovné témy:

      • dôveryhodnosť webových stránok,
      • hoaxy na internete, falošné správy,
      • rozlišovanie originálnych webových stránok od neoriginálnych,
      • rozlišovanie pravdivých informácií od nepravdivých.
     • Ekonomická olympiáda – školské kolo

     • V piatok, 09. 12. 2022, sa vybraní žiaci z tried II. A, III. A a IV. A zúčastnili pod vedením koordinátorky finančnej gramotnosti Ing. Tatiany Oravcovej, MBA školského kola ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies.

      Cieľom ekonomickej olympiády je podporiť ekonomickú a finančnú gramotnosť Slovákov, prispievať k rozvoju schopností žiakov v oblasti ekonomiky a poskytnúť odpovede na praktické otázky z ekonomického a finančného sveta.

     • Exkurzia: Viedenské vianočné trhy a čokoládovňa Hauswirth v Kittsee

     • Wiener Christkindlmarkt – takto sú poznané jedny z najväčších a najznámejších vianočných trhov vo Viedni. Tieto sa konajú každoročne na Radničnom námestí (Rathausplatz).

      Vôňa pečených gaštanov, perníkov, koláčov a rozmanitých variácií vianočného punču rozliehajúca sa po celom viedenskom Radničnom námestí navodila v stredu, 07. 12. 2022, vianočnú náladu aj našim žiakom – výberu zo všetkých ročníkov. Títo mali možnosť v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, organizátorky exkurzie profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, výchovnej poradkyne profesorky Mgr. Margity Jedličkovej a profesora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. precítiť čaro adventu, čoby obdobia netrpezlivého očakávania Vianoc, v objatí pozoruhodne vyzdobených stromčekov a malebných drevených domčekov s ponukou nádherných vianočných ozdôb, doplnkov z dreva i keramiky.

      Žiaci sa s pani riaditeľkou a svojimi profesormi vybrali i do známej čokoládovne Hauswirth Kittsee. Ide o rodinnú firmu, ktorej sa podarilo expandovať takmer do celého sveta.

     • Sv. Mikuláš sa zastavil aj v Animuse

     • V utorok, 6. decembra 2022 – tak ako každý rok – zavítal na pôdu našej školy sv. Mikuláš.

      Prišiel síce pešo, bez koča, pretože chýbal sneh, ale zato s čertíkmi, anjelikom a s veľkou mikulášskou nôškou

      Mikuláš so svojou asistenciou navštívil každú triedu v škole, rozdal sladké pokušenie a potom si so žiakmi spoločne zaspieval koledy.

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     • V stredu, 23. 11. 2022, sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      V písomnej časti si žiaci preverili gramatické zručnosti, znalosť slovnej zásoby a zručnosti v čítaní a počúvaní s porozumením.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci v rámci ústnej časti zmerali sily v komunikačných zručnostiach. Ťažiskom tejto časti bol dialóg a práca s obrázkom.

      Minuloročné víťazstvo obhájil Samuel Soyal z triedy IV. A, na druhom mieste skončil Jakub Sekerka z triedy II. A a tretie miesto obsadil Filip Pľuta z triedy II. A. Víťaz školského kola olympiády v anglickom jazyku postupuje do okresného kola.

      Žiakom umiestneným na prvých troch pozíciách srdečne blahoželáme a všetkým vyslovujeme uznanie za účasť a vynikajúce výsledky v súťaži.

       

     • Gaudeamus Nitra 2022 privítal aj našich žiakov

     • V pondelok, 14. 11. 2022, sa žiaci tried III.  A a IV. A pod vedením ich triednych učiteľov Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a Ing. Jozefa Bačíka, MBA zúčastnili prednáškových a konzultačných dní Gaudeamus Nitra 2022.

      Na podujatí boli žiakom predstavené domáce i zahraničné vysoké školy. Záujemcovia o pokračovanie v štúdiu si tak odniesli množstvo užitočných informácií.

     • V informatickej súťaži iBobor sme boli úspešní

     • Kolískou informatickej súťaže iBobor sa od roku 2004 stala Litva. Organizátori súťaže  usporiadali na Slovensku v tomto školskom roku už jej 16. ročník. Ani my sme neodolali tradícii a opäť sme boli jej súčasťou. Súťaž prebehla pod vedením pani profesorky PaedDr. Lenky Rubinskej.

       

      V utorok, 08. 11. 2022, si svoje vedomosti a zručnosti otestovali prostredníctvom online testu žiaci tried III. A a IV. A v kategórii senior a vo štvrtok, 10. 11. 2022, žiaci tried I. A a II. A v kategórii junior.

      Súťažiaci riešili úlohy z pätnástich oblastí zameraných na logiku, fakty, algoritmizáciu a programovanie, praktické a technické otázky, IKT v bežnom živote, porozumenie informáciám a matematickým základom informatiky.

       

      Úspešnými riešiteľmi v rámci 16. ročníka sa stali

      v kategórii senior:

      1. miesto - Ondrej Jedinák, trieda III. A

      2. miesto - Šimon Chudý, trieda IV. A

      3. miesto - Stanislav Šunderlík, trieda III. A

      v kategórii junior:

      1. miesto - Jakub Sekerka, trieda II.A

      2. miesto - Filip Pľuta, trieda II.A

      3. miesto - Jakub Bardoň, trieda I. A a Šimon Kostolanský, trieda II. A

       

      Žiaci boli ocenení diplomami, ktoré si prevzali od pani riaditeľky PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA.

     • Buď atraktívny na trhu práce...

     • V pondelok, 07. 11. 2022, sa žiaci tried III. A a IV. A zúčastnili bloku prednášok na tému „Buď atraktívny na trhu práce“. Prednáškové predpoludnie sa uskutočnilo pod hlavičkou celoeurópskej informačnej siete Europe Direct. Blok prednášok vedený Ing. Katarínou Tóthovou z Europe Direct (stredisko Nitra) zabezpečili Mgr. Margita JedličkováRNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.  

      Cieľom udalosti bolo v spolupráci s EURES-om (európskou sieťou služieb zamestnanosti) a národným centrom EUROPASS (ako súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania) informovať aj našich žiakov o tom, ako sa čo najefektívnejšie uplatniť na európskom a domácom trhu práce a tiež o tom, aké možnosti im v tejto veci členstvo SR v EÚ poskytuje.

     • Pretekali sme vo vodách menovej politiky

     • V piatok, 04. 11. 2022, sa naše žiačky Nikola Čmárová, Rebecca Púchovská, Natália Jedličková, Simona Hunková a Bibiana Dobrotinová z triedy II. A pod vedením koordinátorky finančnej gramotnosti pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA zúčastnili súťaže GENERATION EURO STUDENTS´AWARD.

      Cieľom súťaže bolo priblížiť význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo štátu a rozšíriť povedomie o Eurosystéme a svete financií.

     • Nechali sme sa poučiť...

     • V utorok, 25. 10. 2022, sa žiaci tried I. A, II. A, III. A a IV.A zúčastnili prednášky na tému Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Prednášku odborne zabezpečila Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre. Prednášajúcou bola doc. Ing. Viera Petlušová, PhD. a účasť našich žiakov na nej zabezpečili ich triedni učitelia.  

      Prednáška bola orientovaná na dôsledky antropogénnych vplyvov na pôdu v podmienkach Slovenska. Poukázalo sa v nej na príčiny ohrozenia pôdy, ku ktorým patrí priemyselná činnosť, urbanizácia, odlesňovanie pôdy alebo odstránenie prirodzenej vegetácie, poľnohospodárska činnosť a nadmerné spásanie.

     • Vyučovanie sme oživili výchovným koncertom

     •  stredu, 19. 10. 2022, sa žiaci všetkých tried, v sprievode svojich triednych učiteľov, zúčastnili výchovného koncertu na tému zneužívanie moci.

      S organizátorom – umeleckou agentúrou Špeciál art – akciu koordinovala pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

      Výchovný koncert bol zameraný na medziľudské vzťahy.

      Uplatnením interaktívneho prístupu voči žiakom a na základe vizuálnych kontrastov a príkladov žiaci porovnávali dobré a zlé, múdre a hlúpe, užitočné a neužitočné... Priamym zážitkovým vystupovaním mali žiaci možnosť vnímať rozdiel medzi správnosťou a nesprávnosťou konania človeka.

      Program veľmi vhodne dopĺňala živá hudba.

     • Dni kariéry – Career Days 2022

     • V stredu, 12. 10. 2022, sa žiaci tried I. A, II. A a III. A zúčastnili webináru Dni kariéry 2022, organizovaného neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko. Táto organizácia pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Spoluprácu našej školy s Junior Achievement Slovensko koordinuje pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Samotný webinár bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.

     • Navštívili sme elektráreň v Mochovciach

     • V pondelok, 03. 10. 2022, sa žiaci tried I. A, II. A, III. A pod vedením PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA, PaedDr. Lenky RubinskejIng. Tatiany Oravcovej, MBA zúčastnili exkurzie v Energolande – informačnom centre o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne v Mochovciach.

      Žiaci vzhliadli krátky film, ktorý dokumentoval vznik vesmíru a jeho vývoj po súčasnosť. Následne sa zúčastnili prednášky spojenej s prehliadkou priestorov. V rámci prednášky boli poučení o rádioaktívnom odpade, žiarení a o bezpečnosti v atómovej elektrárni.

     • ,,K dobrej knihe treba dobrých čitateľov.“ (Victor Hugo)

     • V pondelok, 26. 09. 2022, žiaci triedy I. A v sprievode pani profesorky Tatiany Oravcovej absolvovali zaujímavú prednášku zameranú na informačnú výchovu, ktorú organizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre.

      Knižnica pri tejto príležitosti do svojich radov získala nových zanietených čitateľov spomedzi našich žiakov.

     • Plenárne rodičovské združenie.

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že dňa 12. 09. 2022 (pondelok), o 15.00 hod., sa v priestoroch školy
      na adrese Akademická 4, Nitra uskutoční plenárne rodičovské združenie. 

      Vaša účasť je žiaduca.