• Rodičovské združenie

     • Dňa 12.09.2019 (štvrtok) sa v čase od 15:00 hod. uskutoční rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

     • Z aktu slávnostného otvorenia šk. roka 2019/2020

     • Do nového školského roka 2019/2020 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstupujeme úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2019/2020 sa v pondelok, 02. 09. 2019, realizoval v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a zsástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – členov pedagogického zboru žiakov všetkých štyroch ročníkovNaša pozornosť bola osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých

      dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy. Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom, pedagógom i vedeniu školy slová z príhovoru jej riaditeľa, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA:

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

     • Prijímacie konanie na externé štúdium

     • Dňa 22.8.2019 sa uskutoční prijímacie konanie na externé štúdium, záujemcovia o štúdium dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2018/2019

     • V piatok, 28. júna 2019, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2018/2019.

      Udalosť sa realizovala v prítomnosti vedenia školy – jej zriaďovateľa a majiteľa doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., riaditeľa PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a zástupcu riaditeľa Ing. Edity Červenkovej, MBA – a tiež členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov
      z jednotlivých tried (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2019/2020.

      Prehľad ocenených žiakov a tried

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda II. A (tr. učiteľ: RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)

      2. miesto: triedy I. A a I. B (tr. učiteľ: Mgr. Magdaléna Zimová)

      3. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: Ing. Tatiana Oravcová, MBA)

      Najlepší žiaci školy

      1. miesto: Kristína Dudášová z triedy III. A

      2. miesto: Jakub Barta z triedy II. A

      3. miesto: Adam Kováč z triedy III. B

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. A I. BPaulína Bukovská, Kristína Fridrichová, Michaela Mináriková

      z triedy II. ASamuel Brhlík, Katarína Dömösová, Patrik Deváth

      z triedy II. B: Vanessa Stehlíková, Simona Holecová, Andrej Veselý

      z triedy III. AAndrea Kováčová, Viktória Maslenová, Dominika Lőbbová

      z triedy III. BGabriel Ďurovka, Peter Varga, Martin Malagyi

     • Druhé kolo prijímacieho konania

     • Dňa 18.6.2019 sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania. Zákonní zástupcovia so žiakmi dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Bankári do škôl

     • Dňa 6.6.2019 sa zúčastnili Katarína Dömöšová, Vivien Částa, Patrícia Jankušíková z triedy 2.A pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA školenia Bankári do škôl, ktorý organizovala JA Slovensko v spolupráci so City Foundation v Bratislave.

      Študenti mali možnosť získať viac informácií o firemnom plánovaní a projektovom manažmente.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • V utorok, 28. mája 2019 o 10.00 hod., sa v reprezentačných priestoroch Študentského domova UKF v Nitre konal slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Úspešní absolventi štúdia na SSOŠ Animus Nitra si vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Mgr. Margity Jedličkovej a Ing. Jozefa Bačíka, MBA. Slávnostnému aktu predsedal zriaďovateľ a majiteľ školy, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc., jeho organizáciu zabezpečila Ing. Tatiana Oravcová, MBA a moderátorským slovom ho sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

      Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy. Vo svojom prejave okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za zdarené zavŕšenie ich pôsobenia na SSOŠ Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

      Odchádzajúci žiaci, v zastúpení Nicolasom Cintulom, v záverečnej fáze podujatia odovzdali pomyselnú štafetu mladším žiakom, v zastúpení Denisou Procháczkovou

     • Športový deň

     • V stredu 22.5. sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili športového dňa. V športovej hale SPU nastúpili na futsalový zápas prváci proti druhákom. Zo začiatku sa lepšie darilo mladším futbalistom, ktorí zaskočili druhákov a udávali tempo zápasu. Potom sa karta obrátila, druháci sa začali výraznejšie presadzovať a napokon dotiahli zápas do víťazného konca. Druhá časť študentov sa oboznámila s netradičným športom, ktorý na našej škole funguje v rámci krúžku, korfbalom. Najskôr prevládala u žiakov nervozita a mysleli si, že korfbalový kôš nikdy netrafia, ale nakoniec odohrali veľmi pekné zápasy a najšikovnejší boli pozvaní na tréning Korfbalového klubu SPU Nitra

     • Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky Deň Úsmevu 2019

     • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prijala záujem SSOŠ Animus Nitra a výberu jej žiakov o zapojenie sa do verejnej finančnej zbierky Deň úsmevu 2019. Zbierka sa realizuje v období od 12. mája do 25. mája 2019.  Naši žiaci zbierku podporili i aktívnou účasťou na jej realizácii v uliciach Nitry.

      Participáciu našich žiakov na akcii zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.  

      Za spoluúčasť na dobročinnej akcii vyslovujeme našim žiakom uznanie. Ide o žiakov triedy III. A, menovite: Natália Tóthová, Dominika Tóthová, Sára Peťovská, Sandra Maceková, Matej Maťo, Natália Stražancová, Andreas Halaj, Bibiána Blahová, Dominika Lӧbbová. 

     • Prijímacie konanie

     • Dňa 16.5.2019 sa uskutoční druhý termín prijímacieho konania. Zákonní zástupcovia so žiakmi dostavte sa na prijímacie konanie o 8:00 hod. na SSOŠ Animus, Levická cesta 40, 94901 Nitra

     • Exkurzia: Seegrotte – najväčšie európske podzemné jazero

     • Na juhu Dolného Rakúska, neďaleko Viedne, sa nachádza jedna z najimpozantnejších prírodných atrakcií sveta, jazerná jaskyňa Seegrotte.

      Priestory jaskyne ako i v jej útrobách lokalizované jazero navštívil vo štvrtok, 25. 04. 2019, výber žiakov, záujemcov o spoznávanie prírodných krás, z jednotlivých tried. Títo mali možnosť v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA, organizátorky exkurzie Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej a profesora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. možnosť bytostne – plavbou loďou s výkladom sprievodcu – poňať históriu najväčšieho európskeho podzemného jazera.    

      Zo spektra zaujímavých informácií účastníkov exkurzie oslovila zvlášť skutočnosť, že počas druhej svetovej vojny bola jaskyňa zabavená armádou a štátna továreň Heinkel využívala dlhé chodby na výrobu lietadiel, pretože podzemné priestory zaručovali spoľahlivú ochranu pred bombardovaním. Pracovalo tu 2000 robotníkov a boli tu vyrobené prvé stíhačky s tryskovým pohonom na svete (model a časti lietadla HE 162 sú v Seegrotte dokonca vystavené). Po vojne bola baňa Seegrotte znovu sprístupnená verejnosti.

     • Timea Sujová tretia vo vrhu guľou

     • V utorok sa na atletickom štadióne Stavbár konali majstrovstvá nitrianskeho okresu a kraja žiakov a žiačok stredných škôl. SSOŠ Animus reprezentovala necelá desiatka športovcov, ktorí súperi s pretekármi ostatných škôl, medzi ktorými sa objavili aj niekoľkí juniorskí reprezentanti Slovenska. Obsadili sme bežecké disciplíny do 100, 200, 400 aj 3000m, chlapci skákali do diaľky a dievčatá vrhali guľou. Práve v tejto disciplíne sa nám podaril najväčší úspech, keď sa Timea Sujová (II.A), inak volejbalistka 

     • Mystery shoping, okamžitý feedback

     • Dňa 17.4.2019 študenti druhého ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu hodnotili počas dopoludnia prevádzky odbytových stredísk. Služby v určených prevádzkach  porovnávali s konkurenciou, Sledovali obsluhu, spätnú väzbu, následne  podávali návrhy na zlepšenie. Ďalším krokom bol predstieraný nákup produktu cestovného ruchu, konkrétne konzultácia v cestovnej kancelárii. Predstieraný nákup v CK Hydrotour, Koala Tour. Ďalším krokom bude zhodnotenie, analýza na hodine marketingu a manažmentu.

     • Matematický klokan - výsledky

     • Spoločnosť Talentída, n. o., organizátor súťaží pre žiakov základných a stredných škôl, zverejnila výsledky medzinárodnej žiackej súťaže Matematický klokan, do ktorej sa dňa 21. 03. 2019 pod vedením učiteľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. zapojilo 15 našich žiakov z jednotlivých tried. Žiaci „klokanili“ v dvoch kategóriách – kadeti (prváci a druháci) a juniori (tretiaci a štvrtáci).

      Najvyššie skóre spomedzi zúčastnených žiakov dosiahli:

      1. miestoFinta, Tomáš (trieda I. B) – 55,0 % – *63.5 %,

      2. miestoUžovič, Filip (trieda II. A) – 50,8 % – *53,2 %,

      3. miestoMarkovič, Luka (trieda I. B) – 46,7 % – *42,0 %,

      4. miestoKozár, Lukáš (trieda II. B) – 42,5 % – *30,9 %,

      5. miestoÁcs, Matúš (trieda III. B) – 33,3 % – *33,3 %.

      * percentuálny podiel žiakov v rámci SR, ktorí mali vo svojej kategórii menej bodov než daný žiak

      Všetkým zainteresovaným „klokanistom“ vyslovujeme uznanie za prejavené úsilie a tým najúspešnejším blahoželáme k úspechu.

     • JA Veľtrh podnikateľských talentov 2019

     • Dňa 9. apríla 2019 sa študenti JA firmy zúčastnili 24. Ročníka súťaži podnikateľských nápadov pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v Avion Shopping Park Bratislava. Tento JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia z celého Slovenska. Študenti sa predstavili s JA firmou BANANA a to v zložení prezidentky JA Firmy Kristíny Dudášovej, viceprezidentky výroby Dominiky Löbbovej a viceprezidentky marketingu Bibiány Blahovej pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA. Odniesli si certifikát a množstvo nových poznatkov.

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje