• Usmernenie k organizácii vyučovania od 07. 12. 2020

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že riaditeľ SSOŠ Animus Nitra zabezpečuje aj od 07. 12. 2020 dištančné vzdelávanie. To sa bude realizovať do odvolania.


      Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiadame žiakov, aby si pri plnení požiadaviek pedagógov uvedomovali, že koncom januára 2021 prebehne uzatváranie známok.   

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa z dôvodu prebiehajúceho dištančného vyučovania realizovala online formou.

      Súťažiaci riešili písomnú časť, ktorá sa skladala z počúvania s porozumením a používania jazyka, rozdeleného na preverenie gramatických znalostí a znalosti slovnej zásoby.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci zmerali sily v komunikačných zručnostiach. Ústna časť pozostávala z dialógu a práce s obrázkom.

      Víťazom súťaže sa stal žiak Filip Elend (z triedy I. A), ktorý postupuje do okresného kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom za účasť.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Napriek nepriaznivej situácii sa aj v tomto školskom roku uskutočnila informatická súťaž iBobor. Žiaci sú rozdelení do jednotlivých kategórií podľa triedy, ktorú navštevujú. Vzhľadom na aktuálne podmienky vypracovávali zadané úlohy online doma. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 7 žiakov zo všetkých ročníkov. Úspešným riešiteľom bol v kategórii Juniori Patrik Žák z II.A triedy. Tesne pod hranicou skončili Liliana Penzéšová (II.A) a v kategórii Seniori Vanessa Stehlíková (IV.B). Všetkým riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Patrikovi gratulujeme k výbornému výsledku. 

     • Oznam – spôsob úhrady poplatkov za štúdium v šk. roku 2020/2021

     • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že poplatky za štúdium (to platí aj pre žiakov v odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí si náklady na štúdium hradia sami) prijímame na účte SK 43 7500 0000 0040 0815 2568.

      Je dôležité v „správe pre prijímateľa“ uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu, do ktorej je začlenený.

     • OZNAM - PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     • Oznamujeme všetkým žiakom (dennej aj externej formy štúdia), že počnúc pondelkom, 12.10.2020, prechádzame z dôvodu COVID-situácie na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

      Prosíme všetkých žiakov, aby sledovali EduPage a riadili sa pokynmi učiteľov.

     • Oznam - skrátené vyučovanie

     • Oznamujeme žiakom všetkých ročníkov, že počnúc dňom 21. 09. 2020 (pondelok) bude vyučovanie prebiehať podľa stáleho rozvrhu, avšak v skrátenom režime (30-minútové vyučovacie hodiny) a to do odvolania

     • Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme, že riaditeľka školy z organizačných dôvodov poskytuje na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiakom 1., 2. a 3. ročníka v platnosti pre 14. 09. 2020 (pondelok) riaditeľské voľno

     • OZNAM - rozvrh hodín v období od 07. 09. 2020 do 21. 09. 2020

     • Oznamujeme žiakom 1., 2. a 3. ročníka, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení a neprítomnosti žiakov 4. ročníka (pre absolvovanie odbornej praxe) bude v období od 07. 09. 2020 do 21. 09. 2020 v platnosti úprava stáleho rozvrhu hodín. Táto je publikovaná v systéme EduPage.

     • Oznámenie o obmedzení vstupu do areálu školy

     • Prosíme žiakov, aby počnúc stredou (02. 09. 2020) až do odvolania pri príchode do školy, ako aj odchode zo školy využili výlučne hlavnú bránu od Levickej cesty.

      Malá bránička bude na základe prosby vedenia susednej školy uzamknutá – dôvodom je zohľadňovanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

     • Oznam - prvý deň školského vyučovania

     • Dňa 02.09.2020 (streda) sa všetci žiaci všetkých ročníkov (t.j. aj žiaci prvého ročníka) zídu v priestore SSOŠ Animus Nitra vo svojich triedach a to v čase o 08.00 hod.

      Otvorenie nového školského roka prebehne v jednotlivých triedach v prítomnosti triednych učiteľov.

      Každý žiak príde do školy s rúškom na tvári.

     • Oznam

     • Oznamujeme žiakom, že v prípade potreby môžu v období od 24.08.2020 do 28.08.2020 v čase medzi 8.00 až 11.00 hod. využiť úradné hodiny (napríklad na účely potvrdzovania tlačív).

     • Slávnostné ukončenie šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020

     • V utorok, 30. júna 2020, sa v areáli SSOŠ Animus Nitra konal akt slávnostného ukončenia šk. vyučovania v šk. roku 2019/2020.

      Udalosť sa realizovala pod záštitou zriaďovateľa a majiteľa školy, doc. Ing. Bohuslava Sýkoru, CSc., a v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

      Nosnými časťami programu boli príhovor riaditeľa školy a ocenenie vybraných žiakov
      z jednotlivých tried
       (za správanie, prospech, dochádzku alebo reprezentáciu školy) ako i ocenenie troch tried (za správanie, prospech, dochádzku a podieľanie sa na realizácii školských akcií).

      Ako však vo svojom príhovore uviedla riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, „ak si čosi zasluhuje uznanie, tak je to snaženie a úsilie. Úsilie vynaložené na rozvoj talentov, daností. A čo je podstatné – rozvíjať ich musíme tak, aby slúžili nielen na prospech nám samým, ale aj na prospech našim blízkym, ba celej spoločnosti. A práve to sa najviac cení“.

      Žiakom počas letných prázdnin prajeme mnoho zmysluplných zážitkov a pedagógom v rámci dní voľna zaslúžený odpočinok a načerpanie energie do nového šk. roka 2020/2021.

       

      Prehľad ocenených žiakov a tried

       

      Najlepšia trieda školy

      1. miesto: trieda III. A (tr. učiteľ: RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.)

      2. miesto: trieda I. A (tr. učiteľ: Mgr. Margita Jedličková)

      3. miesto: trieda III. B (tr. učiteľ: Mgr. Henrieta Kuzmová)

       

      Najlepší žiaci školy

      1. miestoDiana Zaťková, trieda III. A

      2. miestoKristína Vavrovičová, trieda I. A

      3. miestoLuka Markovič, trieda II. B

       

      Najlepší žiaci v triedach

      z triedy I. ALiliana PenzešováVanessa HajdukováSandra Zaujecová

      z triedy II. A a II. BKristína FridrichováPaulína BukovskáJakub Kaderábek

      z triedy III. APatrik BenďákPatrícia JankušíkováDenisa Procháczková

      z triedy III. BSimona HolecováVanessa StehlíkováLukáš Kozár

       

     • Požiadavka ku dňu odovzdávania vysvedčení

     • Prosíme žiakov, aby v utorok (30. 06. 2020) pri príchode do školy využili výlučne hlavnú bránu od Levickej cesty. Platí, že všetci žiaci sa zídu v areáli školy najneskôr o 07:55.

      Malá bránička bude na základe prosby vedenia susednej školy uzamknutá – dôvodom je, že areál školy bol podrobený čisteniu a je snaha zachovať súčasný stav areálu až do počiatku nového školského roka. 

     • Oznam - ukončenie školského roka

     • Akt slávnostného ukončenia školského roka sa uskutoční 30. júna 2020 (utorok) o 08.00 hod. Všetci žiaci 1., 2. a 3. ročníka sa zhromaždia pred školou najneskôr do 07.55 hod.

      Po akte slávnostného ukončenia školského roka sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenie.

      Z technicko-organizačných dôvodov bude škola do 29. júna 2020 naďalej uzatvorená.   

     • Informácia o prijímacom konaní na šk.rok 2020/2021

     •  

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) sa uskutoční dňa 22.06.2020.

      Študijné odbory:

      7237 M Informačné systémy a služby

      Počet voľných miest: 6

      6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

      schválený zriaďovateľom školy na samofinancovanie:

      možnosť prijatia ďalších uchádzačov

      6341 M Škola podnikania

      schválený zriaďovateľom školy na samofinancovanie :

      možnosť prijatia ďalších uchádzačov

       

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastňujú lebo chcú byť vždy o krok vpredu, ukázať svoju jedinečnosť, výnimočné schopnosti, talent a pracovitosť.

       

      Dňa 17.4.2020 sa uskutočnilo on-line formou Krajské kolo SOČ. Našu školu SSOŠ Animus reprezentovali študentky z 3. A triedy.

      V súťažnom odbore: 8 Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia nás zastupovali:

      Katarína Dömöšová s prácou Čaro mesta Kodaň  a Vanessa Púchovská s prácou Za tajomstvom cejlónskeho čaju.

      V súťažnom odbore 15 Ekonomika a riadenie nás zastupovali: Diana Zaťková s prácou Podnikateľský plán PSD-trans s.r.o.Veronika Vartíková s prácou Podnikateľský plán Chatový Raj. Konzultantkou prác bola Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Študentky získali certifikát a knižnú odmenu. Gratulujeme!!!

     • Poplatok za štúdium

     • Oznamujeme rodičom, ktorých deti študujú na samofinancovanom odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu (1.ročník), že poplatok za štúdium môžu posielať na účet SK 43 7500 0000 0040 0815 2568. Ďalšie neuhradené poplatky treba uhradiť tiež na tento účet. Do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka a triedu.

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • Ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania a z toho dôvodu sa prerušuje vyučovanie až do odvolania. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30.júna.

      Interná časť maturitnej skúšky ( teda "ústne maturity" ) by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.


      Podľa vývoja situácie je možné, že príde aj k ďalším zmenám, budeme Vás o nich informovať.