• Informácia o prijímacom konaní na šk.rok 2020/2021

     •  

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) sa uskutoční dňa 22.06.2020.

      Študijné odbory:

      7237 M Informačné systémy a služby

      Počet voľných miest: 6

      6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu

      schválený zriaďovateľom školy na samofinancovanie:

      možnosť prijatia ďalších uchádzačov

      6341 M Škola podnikania

      schválený zriaďovateľom školy na samofinancovanie :

      možnosť prijatia ďalších uchádzačov

       

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastňujú lebo chcú byť vždy o krok vpredu, ukázať svoju jedinečnosť, výnimočné schopnosti, talent a pracovitosť.

       

      Dňa 17.4.2020 sa uskutočnilo on-line formou Krajské kolo SOČ. Našu školu SSOŠ Animus reprezentovali študentky z 3. A triedy.

      V súťažnom odbore: 8 Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia nás zastupovali:

      Katarína Dömöšová s prácou Čaro mesta Kodaň  a Vanessa Púchovská s prácou Za tajomstvom cejlónskeho čaju.

      V súťažnom odbore 15 Ekonomika a riadenie nás zastupovali: Diana Zaťková s prácou Podnikateľský plán PSD-trans s.r.o.Veronika Vartíková s prácou Podnikateľský plán Chatový Raj. Konzultantkou prác bola Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Študentky získali certifikát a knižnú odmenu. Gratulujeme!!!

     • Poplatok za štúdium

     • Oznamujeme rodičom, ktorých deti študujú na samofinancovanom odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu (1.ročník), že poplatok za štúdium môžu posielať na účet SK 43 7500 0000 0040 0815 2568. Ďalšie neuhradené poplatky treba uhradiť tiež na tento účet. Do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka a triedu.

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • Ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania a z toho dôvodu sa prerušuje vyučovanie až do odvolania. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30.júna.

      Interná časť maturitnej skúšky ( teda "ústne maturity" ) by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.


      Podľa vývoja situácie je možné, že príde aj k ďalším zmenám, budeme Vás o nich informovať.

     • Riaditeľské a mimoriadne voľno

     • Riaditeľka školy SSOŠ Animus vyhlasuje na 13.3.2020 riaditeľské voľno. Na základe rozhodnutia krízového štábu v tejto mimoriadnej situácii bude škola zavretá aj nasledujúce dva týždne. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť maturitnej skúšky bude odložená k dátumu podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

     • Exkurzia kaštieľ Oponice

     • Kaštieľ, v ktorom sa nachádza historická apponyiovská knižnica, anglický park, wellness a hotel sme navštívili práve dnes. Takmer rozpadnutú stavbu sa podarilo počas štvorročnej rekonštrukcie obnoviť a prestavať na hotel. Historická knižnica rodu Apponyi ako súčasť hotelového komplexu je v správe Slovenskej národnej knižnice.  Takže  odbor cestovného ruchu aj informačné systémy a škola podnikania  si  doplnili svoje vedomosti a oddychovali v tomto nádhernom komplexe.

     • Riaditeľka školy ocenila úspech našich žiakov

     • Riaditeľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, v pondelok, 24. 02. 2020, ocenila žiakov triedy III. A, menovite Katarínu Dömöšovú, Jakuba Bartu, Patrika DeváthaSamuela Töröka, za 1. miesto v súťažnej kategórii „najlepšia vizitka“ v rámci 11. kontraktačného dňa cvičných firiem, ktorý sa 13. 02. 2020 konal v Šali pod záštitou Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Spojenej školy Šaľa.

       

      Riaditeľka školy vyslovila menovaným žiakom uznanie za príkladnú reprezentáciu školy a Ing. Tatiane Oravcovej, MBA za ich starostlivé vedenie a prípravu.

     • Valentín na Animuse

     • Dňa 14. 02. 2020 študenti z triedy III. A - Jakub Barta, Patrik Benďák a Katarína Dömöšová - pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, si ku dňu sv. Valentína pripravili príjemný program: valentínska pošta, predaj neskúšáčikov a sladkých zákuskov. Deň sv. Valentína sa oslavuje každoročne 14. februára ako sviatok lásky a náklonnosti. Je to deň, kedy sa tradične ako symbol lásky posielajú darčeky, kvety, cukrovinky.

     • 11 kontraktačný deň Cvičných firiem 2020

     • Dňa 13.2.2020 sme prezentovali našu cvičnú firmu CK Lietam v tom rád, ktorú zastupovali Katarína Dömöšová, Jakub Barta, Patrik Deváth, Samuel Török pod vedením Ing. Tatiany Oravcovej, MBA. Kontraktačný deň cvičných firiem sa konal v Šali pod záštitou Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odboru školstva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Spojenej školy Šaľa.

      Študenti si stanovili cieľ a cvične rozbehli svoje podnikateľské plány, pripravili si svoj prezentačný stánok s promomateriálmi i výzdobou, ktorá hneď na prvý pohľad vzbudila záujem a mala osloviť potenciálneho zákazníka. Na vlastnej koži si vyskúšali, čo je za podnikaním od prvotného nápadu až po jeho realizáciu v cvičnom móde.

      Za túto snahu sa nám dostalo veľkej odmeny a to v podobe 1. miesta v súťažnej kategórii najlepšia vizitka. Gratulujeme!!!

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo

     • Vo štvrtok, 13. 02. 2020, sa Liliana Penzešová, žiačka triedy I. A, a Vanessa Stehlíková, žiačka triedy III. B, zúčastnili krajského kola XII. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Konalo sa na pôde Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Dievčatá na súťaž pripravoval a ňou sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

       

      Súťažili dve kategórie žiakov:

                  kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl,

                  kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl.

       

      Naše reprezentantky sa dôstojne vyrovnali s veľkou konkurenciou. Svojou účasťou na súťaži  tak zadosťučinili zodpovednej príprave, za čo im vyslovujeme uznanie a vyjadrujeme vďačnosť za príkladnú reprezentáciu našej školy.

       

     • „Tipni si svojho víťaza – parlamentné voľby 2020“

     • Dňa 11. februára 2020 sa študenti nad 18. rokov zúčastnili súťaže, pod názvom „Tipni si svojho víťaza – parlamentné voľby 2020“, ktorá súvisí s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Súťaž o hodnotné ceny organizovala Katedra verejnej správy FSV Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úlohou študenta bolo odhadnúť tri politické subjekty, ktoré sa podľa neho umiestnia na prvých troch miestach v parlamentných voľbách 2020, pridať tiež museli ich predpokladaný individuálny percentuálny zisk zaokrúhlený na dve desatinné miesta

     • Olympiáda ľudských práv – krajské kolo

     • Vo štvrtok, 06. 02. 2020, sa žiak triedy III. A, Samuel Brhlík, zúčastnil krajského kola olympiády ľudských práv. Súťaž sa konala v priestoroch Gymnázia, Školská ul., Vráble. Samuela na súťaž pripravoval a ňou sprevádzal jeho triedny učiteľ, Peter Lenčéš

      Nosnou tému aktuálneho ročníka olympiády ľudských práv sú Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia. Samuelovi sa podarilo túto problematiku na úrovni kraja dôstojne obsiahnuť. Uznanie mu vyslovujeme i za úsilie vynaložené na príkladnú reprezentáciu školy v tak zásadnej oblasti, akou ľudské práva sú.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 66. ročníka recitačnej súťaže

     • Vo štvrtok, 30. 01. 2020, zazneli v priestoroch knižnice Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra z úst vybraných žiakov úryvky diel slovenskej i svetovej poézie a prózy. Podujatie na úrovni školy sa uskutočnilo pod hlavičkou najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín

      Podujatím sprevádzal RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD., odbornú komisiu dopĺňal PaedDr. Radoslav Navrátil a jej predsedaniu sa ujala riaditeľka školy PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA.

      Výber žiakov školského kola súťaže tvorili títo mladí recitátori:

       

      Dávid Fintor (II. B),

      Katarína Dömöšová (III. A),

      Patrik Benďák (III. A). 

       

      Súčasťou prehliadky bola diskusia k problematike interpretácie jednotlivých diel či subjektívnych preferencií vo veci výberu literárnych textov.

      Odborná komisia určila ako víťaza školského kola súťaže Katarínu Dömöšovú (III. A) a odporučila ju na postup do vyššieho kola.

      Všetkým zúčastneným interpretom vyslovujeme uznanie za odvahu prezentovať sa a ochotu venovať čas a úsilie rozvoju svojho talentu.   

      .

       

       

       

       

       

       

     • Aj naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej zbierky Úsmev ako dar

     • Vo štvrtok, 12. 12. 2019, sa dobrovoľníci z oboch tried 3. ročníka aktívne podieľali na realizácii celoslovenskej zbierky Úsmev ako dar. Jej poslaním je pomôcť k tomu, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných, a tiež podporovať deti, ktoré vyrastajú bez rodičov.

       

      Participáciu našich žiakov na realizácii akcie zabezpečovala výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.  

       

      Za spoluúčasť na organizačnom zabezpečení dobročinnej akcie vyslovujeme našim žiakom uznanie. 

     • Naši žiaci reprezentovali školu v korfbale

     • Prvé decembrové pondelky patrili druhej edícii školských korfbalových turnajov. 2.12. sa zúčastnilo turnaja 8 tímov z piatich škôl. SSOŠ Animus reprezentovali dva tímy. Obom sa neveľmi darilo. Vo svojich skupinách dokázali vyhrať po jednom zápase a tesne zostali pred bránami semifinále. Najviac sa darilo tímom z Párovského gymnázia, ktoré sa opäť stretli vo finále. Naši žiaci, ktorí navštevujú korfbalový krúžok na našej škole sa organizátorsky podieľali na školskom turnaji žiakov základných škôl. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu našej školy a držíme palce počas ďaších športových podujatí. 

      SSOŠ Animus 1: Martin Balaj, Roman Fazekaš, Samuel Torok, Vanessa Stehlíková, Vivien Častá a Patrícia Jankušíková

      SSOŠ Animus 2: Samueal Špaček, Matúš Ježko, Peter Opold, Matúš PohankaMichaela Mináriková, Paulína Bukovská, Vanessa Hajduková

       

     • Mikuláš na Animuse

     • Tak ako každý rok i tohto roku sme privítali na našej škole Mikuláša.

      Aj keď bez snehu, mrazu, bez koča, ale zato s čertíkmi, anjelikom a s Mikulášovou ženou a ešte väčšou mikulášskou nádielkou. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil každú triedu na škole, rozdal sladké pokušenie a potom si so študentmi spoločne zaspieval koledy.

     • Olympiáda ľudských práv – školské kolo

     • V pondelok, 02. 12. 2019, sa 30 žiakov zo všetkých ročníkov zapojilo pod vedením Mgr. Margity Jedličkovej a RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do školského kola XXII. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.

      Ťažiskovou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s úlohami s výberom jednej správnej odpovede ako i otvorenými úlohami reflektujúcimi problematiku ľudských práv a nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia.

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali

      1.         Brhlík, Samuel                      III. A (postup do krajského kola)              

      2.         Kaderábek, Jakub                 II. B                         

      3.         Holecová, Simona                 III. B   

      Každému z 30-tich zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.

     • Exkurzia: Viedenské vianočné trhy a čokoládovňa Hauswirth v Kittsee

     • Wiener Christkindlmarkt – takto sú poznané jedny z najväčších a najznámejších vianočných trhov vo Viedni. Tieto sa konajú každoročne na Radničnom námestí (Rathausplatz).

      Vôňa pečených gaštanov, perníkov, koláčov a rozmanitých variácií vianočného punču rozliehajúca sa po celom viedenskom Radničnom námestí navodila v utorok, 03. 12. 2019, vianočnú náladu aj našim žiakom – výberu zo všetkých ročníkov. Títo mali možnosť v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Zlatici Nagyovej, MBA, organizátorky exkurzie Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej a profesora RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. bytostne precítiť čaro adventu, čoby obdobia netrpezlivého očakávania Vianoc, v objatí pozoruhodne vyzdobených stromčekov a malebných drevených domčekov s ponukou nádherných vianočných ozdôb, doplnkov z dreva i keramiky.

      Žiaci sa s pani riaditeľkou a svojimi profesormi vybrali i do známej čokoládovne Hauswirth Kittsee. Ide o rodinnú firmu, ktorej sa podarilo expandovať takmer do celého sveta.

      O životnom cykle firmy, jej produkcii, procesoch a materiálno-technickom vybavení oboznamoval účastníkov exkurzie sprievodca. Výklad sprievodcu vhodne dopĺňal rytmický zvuk výrobných liniek, z ktorých vychádzali hotové čokoládové produkty. Ochutnávka týchto cukroviniek bola azda tou najlepšou cestou, akou naši žiaci mohli oceniť kvalitu produkcie úspešnej čokoládovne.        

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra
   • Akademická 4, 949 01 Nitra
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica. Nagyová, MBA, tel: +421 903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel: +421 903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • CVA Animus s.r.o., Akademická 4, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • +421 903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje