• OZNAM

     • Z epidemických dôvodov je vyučovanie počnúc stredou, 24. 11. 2021, prerušené. S ďalšími informáciami vyjdeme na tomto mieste.

     • Návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre

     • V piatok, 19. 11. 2021, sa žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru informačné systémy a služby zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre pod vedením pani profesorky PaedDr. Lenky Rubinskej v rámci predmetu informačné fondy a služby.

       

      Cieľom exkurzie bolo získať praktické zručnosti v oblasti práce s knižnými fondami ako aj najnovšie informácie v oblasti poskytovania služieb v knižnici. Získané informácie môžu žiaci využiť pri absolvovaní maturitnej skúšky.

      V knižnici nás zdvorilo privítala pani riaditeľka PhDr. Ingrid Meňky spolu s pani knihovníčkou. Na úvod nás pani knihovníčka oboznámila s autobiografiou známeho slovenského autora Andreja Sládkoviča a jeho dielami Marína a Detvan.

      Po krátkej sonde do života a tvorby spisovateľa plynulo prešla k nášmu hlavnému cieľu,
      pre ktorý sme navštívili krajskú knižnicu. Pani knihovníčka zaujímavo rozprávala o základných druhoch knižničných služieb, ktorými sú výpožičné služby, výpožičný proces, druhy a organizácia výpožičných služieb, ďalej o medziknižničnej výpožičnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe. Pri diskusií spomenula aj bibliografické a rešeršné služby, uviedla i klasifikáciu jednotlivých knižníc na Slovensku. Pozornosť venovala okrem iného aj marketingu, ekonomickým aspektom poskytovania informačných služieb, poukázala
      na rozdiely medzi knižným a knižničným fondom.

      Žiaci si mohli sami vyskúšať vyhľadávanie konkrétneho autora a jeho diela v knižničnom katalógu.

      Na záver prednášky si žiaci mali možnosť overiť vedomosti, ktoré pri návšteve knižnice získali formou testu. Za správnu odpoveď bol žiak odmenený sladkou odmenou.

      Návštevu knižnice sme ukončili prehliadkou jednotlivých oddelení.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Informatická súťaž iBobor, ktorú založil litovský učiteľ v roku 2004 sa teší medzi žiakmi obrovskej obľube. Pravidelne sa koná vo viac ako 50 krajinách sveta. Tento školský rok sa na Slovensku rozhodli pre novú platformu a žiaci riešili svoje úlohy prostredníctvom Edupage. Aj napriek technickým problémom sa naši žiaci popasovali s veľmi náročnými úlohami. Bohužiaľ, našim žiakom sa nepodarilo úspešne absolvovať úlohy.

      V kategórii Junior súťažilo na Slovensku 10 500 súťažiach, ale úspečnách bolo iba 1700 z nich. Z našich žiakov sa najviac radilo Jakubovi Sekerkovi (I.A), ktorý dosiahol percentil vyše 80, počet bodov 49,33. Na ďalších miestach sa umiestnili Yevhenii Sorochuk (I.A) a Alexandra Dittingerová (II.A).

      Kategóriu Senior absolvovalo na Slovensku úspešne iba 994 z celkového počtu 5516 súťažiacich. Bohužiaľ ani v tejto kategórii sme nemali úspešného riešiteľa. Najviac bodov dosiahli Dávid Fintor, Luka Markovič a Patrik Ackermann (všetci IV.B).

      Ďakujeme našim žiakom, že sa popasovali s náročnými úlohami a reprezentovali našu školu.

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     • V stredu, 10. 11. 2021, sa pod vedením Mgr. Henriety Kuzmovej na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      V písomnej časti si žiaci preverili gramatické zručnosti, znalosť slovnej zásoby a zručnosti v čítaní a počúvaní s porozumením.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci v rámci ústnej časti zmerali sily
      v komunikačných zručnostiach. Ťažiskom tejto časti bol dialóg a práca s obrázkom.

      Víťazom súťaže sa stal Samuel Soyal z triedy III. A, na druhom mieste skončila Rebecca Púchovská z triedy I. A a tretie miesto obsadil Patrik Žák z triedy III. A. Víťaz školského kola olympiády v anglickom jazyku postupuje do okresného kola.

      Žiakom umiestneným na prvých troch pozíciách blahoželáme a všetkým vyslovujeme uznanie za účasť v súťaži.

     • Finančná olympiáda

     • Dňa 02. 11. 2021 sa vybraní žiaci z tried II. A, III. A a IV. A zúčastnili finančno-vedomostnej súťaže pre stredné školy, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS pod hlavičkou edukačného projektu Deň finančnej gramotnosti. Žiaci súťažili pod dohľadom školskej koordinátorky finančnej gramotnosti Ing. Tatiany Oravcovej, MBA.

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať kvalitu svojich vedomostí a posúdiť úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre školu.