• Nástup do školy od 26. 04. 2021

     • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra počnúc pondelkom, 26. 04. 2021, otvára prezenčnú výučbu pre všetkých žiakov dennej formy štúdia, t. j. mimo žiakov 4. ročníka aj pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

       

      Každý žiak je povinný mať v priestoroch a areáli školy prekryté dýchacie cesty rúškom (alebo – nie je to však nutnosť – respirátorom FFP2).

       

      Podmienky vstupu žiakov do priestorov školy sú nasledovné:

      1. Žiaci, ktorí už dosiahli vek 18 rokov

      - odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO Avyplňuje ho žiak),

      - preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      2. Žiaci, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov

      - odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO Bvyplňuje ho zákonný zástupca žiaka),

      - preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      Čestné vyhlásenie (TLAČIVO A a TLAČIVO B) bude každý žiak (resp. zákonný zástupca) opakovane vyplňovať, podpisovať a odovzdávať vždy po tom, čo predchádzajúce čestné vyhlásenie stratí platnosť (pozri text čestného vyhlásenia).   

       

      Odporúčame žiakom a zákonným zástupcom absolvovať test vždy v rámci víkendu s tým cieľom, aby následne plnilo potvrdenie o negatívnom výsledku tohto testu ako aj vyplnené a podpísané tlačivo svoj účel v celom najbližšom pracovnom týždni.