• Olympiáda ľudských práv

     • V stredu, 06. 12. 2017, v deň spomienky na sv. Mikuláša, dobrodinca, ľudomila, sa 45 žiakov zo všetkých ročníkov zapojilo pod vedením PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do školského kola 20. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.    

      Nosnou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s 20-timi úlohami. Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali: Juraj Hrico (I. A), Nicolas Cintula (III. B), Tomáš Lopaška (III. B) a Zuzana Košťálová (IV. B).

      Každému zo 45-tich zainteresovaných žiakov vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.

     • Exkurzia v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre

     • Dňa 16.11.2017 sa študenti 3.B triedy odbor: Informačné systémy a služby, zúčastnili exkurzie v univerzitnej knižnici UKF v Nitre. Mgr. Mária Synaková (spracovateľka) nás knižnicou sprevádzala a poskytla všetky odborné informácie. Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF. Knižnično-informačné služby sú poskytované pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.

      Fotoalbum