• Prváci stredoškolákmi - IMATRIKULÁCIA

     • Tak, ako je zvykom v každom školskom roku, aj v tom aktuálnom sa na našej škole konala slávnosť imatrikulácie prvákov.

      Prváci sa tak oficiálne stali stredoškolákmi dňa 1. 10. 2021 a to pod záštitou pani riaditeľky PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a v prítomnosti triednej pani profesorky Mgr. Henriety Kuzmovej. Organizáciu akcie zabezpečila trieda III. A pod vedením pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA.

      Slávnosť sa začala predstavením kráľovnej cestovného ruchu a informačných systémov – študijných odborov našich imatrikulantov. Zosobňovala ju žiačka triedy III. A Simonka Šimková.

      Potom sa veselo prešlo k jadru slávnosti – prijatiu prvákov do „cechu stredoškolského“ zložením imatrikulačného sľubu. Ním imatrikulanti prisľúbili plniť si svedomito povinnosti študenta našej školy.

      Nasledovali zábavné súťaže, v ktorých všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty

       

     • Z aktu slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022

     • Do nového školského roka 2021/2022 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstupujeme úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

       

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022 sa vo štvrtok, 02. 09. 2021, realizoval v nových priestoroch školy – v budove Agroinštitútu Nitra.

      Nad samotnou udalosťou prevzal záštitu zriaďovateľ a majiteľ Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. Akt sa odohral v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov všetkých štyroch ročníkov

       

      Naša pozornosť bola počas aktu osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy.

       

      Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom i pedagógom slová

       

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

     • INFORMÁCIA: Stránkové dni - Prvý deň školského vyučovania

     • Dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) o 08.00 hod. sa všetci žiaci všetkých ročníkov (t.j. aj žiaci prvého ročníka) v dennej forme štúdia zídu v nových priestoroch SSOŠ Animus Nitra a to v sídle Agroinštitútu Nitra, š.p. na Akademickej 4 v Nitre na Chrenovej.

       

      Každý žiak i zamestnanec vojde do priestorov školy s rúškom na tvári a takto prekryté dýchacie cesty bude mať počas svojej prítomnosti v týchto priestoroch. S prípadnými ďalšími protiepidemickými podmienkami účasti na vyučovaní v šk. roku 2021/2022 vyjdeme v novom ozname.

       

      Stránky počas letných prázdnin vybavujeme v pracovných dňoch od 25. 08. 2021 (streda) do 31. 08. 2021 (utorok) v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod

     • Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka

     • Žiaci 1., 2. a 3. ročníka v DENNEJ forme štúdia si prevezmú koncoročné vysvedčenia 30. 06. 2021 (streda).

      V čase o 08.00 hod. sa v areáli školy uskutoční akt slávnostného ukončenia školského vyučovania. Z tohto dôvodu je nutné, aby boli všetci žiaci prítomní v škole najneskôr o 07.50 hod.

       

      Koncoročné vysvedčenia si žiaci v EXTERNEJ forme štúdia prevezmú po individuálnej dohode s triednymi učiteľmi

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Žiaci 4. ročníka – v šk. roku 2020/2021 úspešní absolventi stredného odborného vzdelávania s maturitou – sa na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili slávnostného aktu odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Žiaci si maturitné vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Mgr. Henriety Kuzmovej a RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD.

      Slávnostnému aktu predsedala riaditeľka školy. Vo svojom prejave okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za úspešné zavŕšenie ich pôsobenia na Súkromnej strednej odbornej škole Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

     • Oznam pre žiakov 4. ročníka a pre všetkých žiakov externej formy štúdia

     • Žiaci 4. ročníka dennej formy štúdia (triedy IV. A a IV. B) si prevezmú koncoročné vysvedčenia 14. 05. 2021 (piatok) počas prvej vyučovacej hodiny.

      Termín odovzdávania maturitných vysvedčení žiakom 4. ročníka dennej formy štúdia stanovíme v dohľadnom období.

      Žiaci 4. ročníka externej formy štúdia (trieda IV. C) si prevezmú koncoročné vysvedčenia spolu s maturitnými vysvedčeniami 21. 05. 2021 (piatok) o 14.00 hod.

      Žiaci 1., 2. a 3. ročníka externej formy štúdia budú mať stretnutie na pôde školy 21. 05. 2021 (piatok) o 14.30 hod.

     • Podmienky vstupu do objektu školy – AKTUALIZÁCIA K 03. 05. 2021

     • Podmienky vstupu do objektu školy upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR
      č. 200/2021 zo dňa 30. 04. 2021 a to nasledovne:

       

      1. Do objektu školy je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      2. Zamestnanci školy s miestom výkonu práce v okrese zaradenom do II. stupňa varovania (červený okres) a 1. stupňa varovania (ružový okres) sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

      Preukazovanie sa však uskutočňuje v prípade okresov zaradených do III. stupňa varovania (bordový okres) a to s frekvenciou 7 dní.

       

      3. Všetky ostatné osoby sa pri vstupe do objektu školy v okrese s III. stupňom varovania (bordový okres) preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID – 19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.)

      V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu školy sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      4. Povinnosť použitia respirátora v interiéri možno v prípade žiakov a pedagogických zamestnancov nahradiť v objekte školy prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom.

       

      Aktuálna mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa nachádza tu: 

      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.

     • Nástup do školy od 26. 04. 2021

     • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra počnúc pondelkom, 26. 04. 2021, otvára prezenčnú výučbu pre všetkých žiakov dennej formy štúdia, t. j. mimo žiakov 4. ročníka aj pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

       

      Každý žiak je povinný mať v priestoroch a areáli školy prekryté dýchacie cesty rúškom (alebo – nie je to však nutnosť – respirátorom FFP2).

       

      Podmienky vstupu žiakov do priestorov školy sú nasledovné:

      1. Žiaci, ktorí už dosiahli vek 18 rokov

      - odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO Avyplňuje ho žiak),

      - preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      2. Žiaci, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov

      - odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO Bvyplňuje ho zákonný zástupca žiaka),

      - preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      Čestné vyhlásenie (TLAČIVO A a TLAČIVO B) bude každý žiak (resp. zákonný zástupca) opakovane vyplňovať, podpisovať a odovzdávať vždy po tom, čo predchádzajúce čestné vyhlásenie stratí platnosť (pozri text čestného vyhlásenia).   

       

      Odporúčame žiakom a zákonným zástupcom absolvovať test vždy v rámci víkendu s tým cieľom, aby následne plnilo potvrdenie o negatívnom výsledku tohto testu ako aj vyplnené a podpísané tlačivo svoj účel v celom najbližšom pracovnom týždni.

     • Spôsob úhrady poplatkov za štúdium v šk. roku 2020/2021

     • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že poplatky za štúdium (to platí aj pre žiakov v odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí si náklady na štúdium hradia sami) prijímame na účte SK 43 7500 0000 0040 0815 2568.

       

      Na danom účte prijímame aj príspevky do ZRPŠ.

       

      Je dôležité v „správe pre prijímateľa“ uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu, do ktorej je začlenený.

     • Výučba od 15. 03. 2021

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že v súlade s odporúčaním RÚVZ so sídlom v Nitre, Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra pokračuje od pondelka, 15. 03. 2021, v dištančnej výučbe v platnosti pre všetky ročníky.

       

      V prípade akejkoľvek budúcej zmeny vo veci spôsobu výučby vyjdeme na tomto mieste s oznamom.

     • Výučba od 15. 02. 2021

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že v súlade s aktualizáciou COVID AUTOMATU k 09. 02. 2021 Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra pokračuje od pondelka, 15. 02. 2021, v dištančnej výučbe v platnosti pre všetky ročníky.

       

      V prípade akejkoľvek budúcej zmeny vo veci spôsobu výučby vyjdeme na tomto mieste s oznamom.

     • Výučba od 08. 02. 2021 – oznam pre žiakov dennej i externej formy štúdia

     • Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra od pondelka, 08. 02. 2021, pokračuje v dištančnej výučbe v platnosti pre všetky ročníky, teda i pre štvrtý ročník. Uvedené sa týka žiakov dennej i externej formy štúdia.

      Akákoľvek zmena v tejto veci je kedykoľvek v období po danom termíne, teda od 08. 02. 2021, vyhradená a bude prijatá v súlade so záväznými nariadeniami orgánov štátnej správy a nariadeniami samosprávy.

      Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra a jej riaditeľ vo veci rozhodol
      na základe výsledkov prieskumu o ochote absolvovať prezenčnú výučbu za súčasnej epidemickej situácii a tiež ochote absolvovať testovanie ako podmienku účasti na prezenčnej výučbe na strane žiakov štvrtého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra študujúcich v dennej forme, podľa ktorého by sa prezenčnej výučby počnúc pondelkom, 08. 02. 2021, zúčastnili 4 zo všetkých dopytovaných žiakov (z ich celkového počtu 41).

     • VÝPISY KLASIFIKÁCIE za I. polrok šk. roka 2020/2021

     • Dnes (piatok, 29. 01. 2021) predpoludním boli prostredníctvom EduPage zaslané žiakom študujúcim v dennej forme štúdia a ich zákonným zástupcom výpisy klasifikácie ako elektronický dokument formátu PDF. Dostupné sú ako príloha v sekcii „známky“ (pozri obrázok).

       

      Výpisy klasifikácie v tlačenej podobe si žiaci prevezmú z rúk triednych učiteľov
      po nástupe do školy.

       

      Žiakom, ktorým bolo v súlade s rozhodnutím ministra číslo 2021/91113:1-A1810 z 04. 01. 2021 predĺžené klasifikačné obdobie do 31. 03. 2021, budú výpisy klasifikácie vygenerované až k 31. 03. 2021.

       

      Žiakom študujúcim v externej forme štúdia budú výpisy klasifikácie odovzdané osobne po nástupe do školy.

     • Informácia pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2021/2022

     • V platnosti pre šk. rok 2021/2022 ponúkame štúdium v dennej i externej forme v troch odboroch:

      • 7237 M informačné systémy a služby,
      • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu,
      • 6341 M škola podnikania.

      Absolventi štúdia v každom z uvedených odborov získavajú úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

      Štúdium v odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu a 6341 M škola podnikania si študent financuje sám.

     • Olympiáda ľudských práv – školské kolo

     • Vo štvrtok, 10. 12. 2020, v Medzinárodnom dni ľudských práv, sa niektorí žiaci školy zapojili do školského kola XXIII. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.

      Ťažiskovou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie eseje reflektujúcej na nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách.    

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najhodnotnejšou prácou prispela Simona Šimková z triedy II. A, ktorej blahoželáme k postupu do krajského kola olympiády. Všetkým zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za ich príspevok v školskom kole tejto zmysluplnej súťaže.

     • Usmernenie k organizácii vyučovania od 07. 12. 2020

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že riaditeľ SSOŠ Animus Nitra zabezpečuje aj od 07. 12. 2020 dištančné vzdelávanie. To sa bude realizovať do odvolania.


      Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiadame žiakov, aby si pri plnení požiadaviek pedagógov uvedomovali, že koncom januára 2021 prebehne uzatváranie známok.   

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa z dôvodu prebiehajúceho dištančného vyučovania realizovala online formou.

      Súťažiaci riešili písomnú časť, ktorá sa skladala z počúvania s porozumením a používania jazyka, rozdeleného na preverenie gramatických znalostí a znalosti slovnej zásoby.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci zmerali sily v komunikačných zručnostiach. Ústna časť pozostávala z dialógu a práce s obrázkom.

      Víťazom súťaže sa stal žiak Filip Elend (z triedy I. A), ktorý postupuje do okresného kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom za účasť.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Napriek nepriaznivej situácii sa aj v tomto školskom roku uskutočnila informatická súťaž iBobor. Žiaci sú rozdelení do jednotlivých kategórií podľa triedy, ktorú navštevujú. Vzhľadom na aktuálne podmienky vypracovávali zadané úlohy online doma. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 7 žiakov zo všetkých ročníkov. Úspešným riešiteľom bol v kategórii Juniori Patrik Žák z II.A triedy. Tesne pod hranicou skončili Liliana Penzéšová (II.A) a v kategórii Seniori Vanessa Stehlíková (IV.B). Všetkým riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Patrikovi gratulujeme k výbornému výsledku. 

     • Oznam – spôsob úhrady poplatkov za štúdium v šk. roku 2020/2021

     • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že poplatky za štúdium (to platí aj pre žiakov v odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí si náklady na štúdium hradia sami) prijímame na účte SK 43 7500 0000 0040 0815 2568.

      Je dôležité v „správe pre prijímateľa“ uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu, do ktorej je začlenený.

     • OZNAM - PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     • Oznamujeme všetkým žiakom (dennej aj externej formy štúdia), že počnúc pondelkom, 12.10.2020, prechádzame z dôvodu COVID-situácie na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

      Prosíme všetkých žiakov, aby sledovali EduPage a riadili sa pokynmi učiteľov.