• Oznam pre žiakov tried I. A, II. A a III. A (dni 04. 04. 2022 a 05. 04. 2022)

     • Žiaci tried I. A, II. A a III. A absolvujú v pondelok (04. 04. 2022) účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia.

      V utorok (05. 04. 2022) sa žiaci týchto tried z dôvodu organizačného zabezpečenia maturitných skúšok zúčastnia dištančnej výučby (z domu).

     • Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka (dni 15. 03. 2022 a 16. 03. 2022)

     • Oznamujeme žiakom 1., 2. a 3. ročníka, že z dôvodu organizačného zabezpečenia maturitných skúšok sa v utorok (15. 03. 2022) zúčastnia dištančnej výučby (z domu).

      V platnosti pre stredu (16. 03. 2022) poskytla žiakom 1., 2. a 3. ročníka riaditeľka školy z vyššie uvedeného dôvodu riaditeľské voľno.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

     • V piatok, 25. 02. 2022, sa v online prostredí uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Je to celoštátna súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies. Našu školu reprezentoval David Fintor z triedy IV. B.

       

      Test pozostával z jednej otvorenej úlohy a 25-tich úloh s voľbou správnej odpovede.

       

      Požiadavkou otvorenej úlohy bolo uvažovať o dopadoch zadanej situácie na rôzne skupiny obyvateľstva a spísať náležité ekonomické argumenty, ideálne aj s odôvodnením.

       

      Spolu s Davidom na výsledky súťaže netrpezlivo čakáme.

     • Valentín má rád nás a my jeho

     • 14. februára 2022 žiaci triedy III. A v rámci fiktívnej firmy Alla-Penne usporiadali
      pod vedením pani prof. Tatiany Oravcovej valentínsky program. V ňom nechýbala valentínska pošta, predaj „neskúšačikov“ a sladkostí.

      A čo svätý Valentín, najväčší fanúšik lásky? Ten nám zanechal odkaz:

      "Láska je krásna, viem, a všetkým dopriať ju chcem;

      tak preto - ak ju máš, ako poklad si ju stráž.“

     • PRERUŠENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE V TRIEDACH I. A a III. A

     • Oznamujeme žiakom tried I. A a III. A, že z dôvodu epidemickej udalosti je prezenčné vyučovanie v týchto triedach počnúc pondelkom (31. 01. 2022) prerušené a je nahradené dištančnou formou výučby.

      Žiaci triedy I. A sa začnú zúčastňovať prezečnej výučby vo štvrtok (03. 02. 2022)žiaci triedy III. A v stredu (02. 02. 2022).

     • Usmernenie k organizácii vyučovania od 09. 12. 2021

     • Oznamujeme žiakom dennej i externej formy štúdia, že od 09. 12. 2021 sa bude realizovať dištančná forma výučby a to až do vianočných prázdnin, ktoré začnú 18. 12. 2021.


      Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Žiadame žiakov, aby si pri plnení požiadaviek pedagógov uvedomovali, že koncom januára 2022 prebehne uzatváranie známok.

     • Ekonomická olympiáda

     • V utorok, 07. 12. 2021, sa vybraní žiaci z tried II. A, III. A, IV. A, IV. B zúčastnili školského kola ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INNESS-Institute of Economic and Social Studies.

      Súťaž koordinovala a žiakov na ňu pripravila pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA.

      Úspešným riešiteľom gratulujeme!

     • Mikuláš v Animuse

     • V pondelok, 6. decembra 2021 – tak ako každý rok – zavítal na pôdu našej školy Mikuláš.
      Prišiel síce peši – bez koča, pretože chýba sneh, ale zato s čertíkmi, anjelikom a so svojou ženou a ešte veľkou mikulášskou nádielkou.

      Mikuláš so svojou asistenciou navštívil každú triedu v škole, rozdal sladké pokušenie a potom si so žiakmi spoločne zaspieval koledy.

     • OZNAM

     • Z epidemických dôvodov je vyučovanie počnúc stredou, 24. 11. 2021, prerušené. S ďalšími informáciami vyjdeme na tomto mieste.

     • Návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre

     • V piatok, 19. 11. 2021, sa žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru informačné systémy a služby zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre pod vedením pani profesorky PaedDr. Lenky Rubinskej v rámci predmetu informačné fondy a služby.

       

      Cieľom exkurzie bolo získať praktické zručnosti v oblasti práce s knižnými fondami ako aj najnovšie informácie v oblasti poskytovania služieb v knižnici. Získané informácie môžu žiaci využiť pri absolvovaní maturitnej skúšky.

      V knižnici nás zdvorilo privítala pani riaditeľka PhDr. Ingrid Meňky spolu s pani knihovníčkou. Na úvod nás pani knihovníčka oboznámila s autobiografiou známeho slovenského autora Andreja Sládkoviča a jeho dielami Marína a Detvan.

      Po krátkej sonde do života a tvorby spisovateľa plynulo prešla k nášmu hlavnému cieľu,
      pre ktorý sme navštívili krajskú knižnicu. Pani knihovníčka zaujímavo rozprávala o základných druhoch knižničných služieb, ktorými sú výpožičné služby, výpožičný proces, druhy a organizácia výpožičných služieb, ďalej o medziknižničnej výpožičnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe. Pri diskusií spomenula aj bibliografické a rešeršné služby, uviedla i klasifikáciu jednotlivých knižníc na Slovensku. Pozornosť venovala okrem iného aj marketingu, ekonomickým aspektom poskytovania informačných služieb, poukázala
      na rozdiely medzi knižným a knižničným fondom.

      Žiaci si mohli sami vyskúšať vyhľadávanie konkrétneho autora a jeho diela v knižničnom katalógu.

      Na záver prednášky si žiaci mali možnosť overiť vedomosti, ktoré pri návšteve knižnice získali formou testu. Za správnu odpoveď bol žiak odmenený sladkou odmenou.

      Návštevu knižnice sme ukončili prehliadkou jednotlivých oddelení.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Informatická súťaž iBobor, ktorú založil litovský učiteľ v roku 2004 sa teší medzi žiakmi obrovskej obľube. Pravidelne sa koná vo viac ako 50 krajinách sveta. Tento školský rok sa na Slovensku rozhodli pre novú platformu a žiaci riešili svoje úlohy prostredníctvom Edupage. Aj napriek technickým problémom sa naši žiaci popasovali s veľmi náročnými úlohami. Bohužiaľ, našim žiakom sa nepodarilo úspešne absolvovať úlohy.

      V kategórii Junior súťažilo na Slovensku 10 500 súťažiach, ale úspečnách bolo iba 1700 z nich. Z našich žiakov sa najviac radilo Jakubovi Sekerkovi (I.A), ktorý dosiahol percentil vyše 80, počet bodov 49,33. Na ďalších miestach sa umiestnili Yevhenii Sorochuk (I.A) a Alexandra Dittingerová (II.A).

      Kategóriu Senior absolvovalo na Slovensku úspešne iba 994 z celkového počtu 5516 súťažiacich. Bohužiaľ ani v tejto kategórii sme nemali úspešného riešiteľa. Najviac bodov dosiahli Dávid Fintor, Luka Markovič a Patrik Ackermann (všetci IV.B).

      Ďakujeme našim žiakom, že sa popasovali s náročnými úlohami a reprezentovali našu školu.

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

     • V stredu, 10. 11. 2021, sa pod vedením Mgr. Henriety Kuzmovej na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      V písomnej časti si žiaci preverili gramatické zručnosti, znalosť slovnej zásoby a zručnosti v čítaní a počúvaní s porozumením.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci v rámci ústnej časti zmerali sily
      v komunikačných zručnostiach. Ťažiskom tejto časti bol dialóg a práca s obrázkom.

      Víťazom súťaže sa stal Samuel Soyal z triedy III. A, na druhom mieste skončila Rebecca Púchovská z triedy I. A a tretie miesto obsadil Patrik Žák z triedy III. A. Víťaz školského kola olympiády v anglickom jazyku postupuje do okresného kola.

      Žiakom umiestneným na prvých troch pozíciách blahoželáme a všetkým vyslovujeme uznanie za účasť v súťaži.

     • Finančná olympiáda

     • Dňa 02. 11. 2021 sa vybraní žiaci z tried II. A, III. A a IV. A zúčastnili finančno-vedomostnej súťaže pre stredné školy, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS pod hlavičkou edukačného projektu Deň finančnej gramotnosti. Žiaci súťažili pod dohľadom školskej koordinátorky finančnej gramotnosti Ing. Tatiany Oravcovej, MBA.

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať kvalitu svojich vedomostí a posúdiť úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre školu.

     • Prváci stredoškolákmi - IMATRIKULÁCIA

     • Tak, ako je zvykom v každom školskom roku, aj v tom aktuálnom sa na našej škole konala slávnosť imatrikulácie prvákov.

      Prváci sa tak oficiálne stali stredoškolákmi dňa 1. 10. 2021 a to pod záštitou pani riaditeľky PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a v prítomnosti triednej pani profesorky Mgr. Henriety Kuzmovej. Organizáciu akcie zabezpečila trieda III. A pod vedením pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA.

      Slávnosť sa začala predstavením kráľovnej cestovného ruchu a informačných systémov – študijných odborov našich imatrikulantov. Zosobňovala ju žiačka triedy III. A Simonka Šimková.

      Potom sa veselo prešlo k jadru slávnosti – prijatiu prvákov do „cechu stredoškolského“ zložením imatrikulačného sľubu. Ním imatrikulanti prisľúbili plniť si svedomito povinnosti študenta našej školy.

      Nasledovali zábavné súťaže, v ktorých všetci žiaci vyhrali sladkú odmenu v podobe torty

       

     • Z aktu slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022

     • Do nového školského roka 2021/2022 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstupujeme úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

       

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022 sa vo štvrtok, 02. 09. 2021, realizoval v nových priestoroch školy – v budove Agroinštitútu Nitra.

      Nad samotnou udalosťou prevzal záštitu zriaďovateľ a majiteľ Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. Akt sa odohral v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov všetkých štyroch ročníkov

       

      Naša pozornosť bola počas aktu osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy.

       

      Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom i pedagógom slová

       

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
   • Akademická 4, 949 01 Nitra Slovakia
   • Riaditeľ: PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA tel. č.: 0903 702 930 email: riaditelka@animus.sk Sekretariát: tel. č.: 0903 446 185 Výchovný poradca: Mgr. Margita Jedličková email: jedlickova.vychovna@gmail.com Technik, administrátor: Mgr. Omar Al-Shantir, PhD. email: admin@animus.sk
   • 37854950
   • 2021891696
   • Centrum vzdelávania ANIMUS, s.r.o., Dlhá 28, 949 01 Nitra doc. Ing. B. Sýkora, CSc.
   • 0903 446 185
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje