• Profil školy

    • Súkromná stredná odborná škola Animus vyučuje nasledovné študijné odbory schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v sieti stredných škôl:

     - 6341 M     škola podnikania od 1. septembra 2003

     Ako absolvent študijného odboru ŠP získate úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

     Profil absolventa študijného odboru Škola podnikania 6341 M

     ·        

     Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ISCED 3A.

     Zároveň má žiak predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole ekonomického a právnického zamerania. Absolvent sa stáva kvalifikovaným odborníkom v oblasti aplikácie ekonomicko-právnych činností v podnikateľskej sfére, v subjektoch výroby, obchodu, výrobných, nevýrobných a finančných služieb, ako aj v orgánoch a inštitúciách verejného sektoru.

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • vlastné podnikateľské aktivity – živnostníci, podnikatelia
     • ekonomicko-právne činnosti v podnikateľskej sfére
     • stredné články riadenia výrobných a obchodných podnikov
     • inštitúcie verejného sektora
     • samostatný asistent v advokátskych, notárskych a exekútorských kanceláriách

      

     - 7237 M     informačné systémy a služby

     Ako absolvent študijného odboru ISS získate úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

     Profil absolventa študijného odboru 7237 M Informačné systémy a služby

     ·         Špecialista na spracovanie a sprístupňovanie hospodárskych informácií

     ·         Správa a automatizácia informačného systému v súkromných ako aj verejných

         organizáciách a spoločnostiach

     ·         Programátor

     ·         Vývojár softwarových produktov pre firemných zákazníkov

     ·         Podnikateľská činnosť v oblasti IT ale aj v oblasti ekonomického a právneho

         zamerania

     Profilové predmety: pramene hospodárskych informácií /PHI/,  informatika /INF/, seminár z informatiky /SEI/, aplikovaná informatika /API/, bázy dát /BAD/, informačné  systémy a služby /ISS/ - právo, informačné fondy a služby /IFS/, Ekonomika /EKN/, Ekonomika a podnikanie /EKP/, informačný systém podniku /ISP/-KROS

     Študenti v našom odbore ISS sa naučia programovať, tvoriť webové stránky, obsluhovať IT zariadenia, viesť pracovisko zaoberajúce sa výrobou alebo servisom VT, prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jednotlivých zariadeniach, poskytovať odbornú inštruktáž, ovládať zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, ovládať projekčnú činnosť v oblasti architektúry, ovládať právne a ekonomické informácie pre prácu v kanceláriách s týmto zameraním, vykonávať aj podnikateľskú činnosť.

     Študenti ISS spolu so svojimi profesormi zabezpečujú pre školu informačné brožúrky a grafiky na školské akcie. Zúčastňujú sa spolu so študentmi už spomínaných dvoch odborov viacerých exkurzií a akcií v škole i mimo školy, kde napomáhajú pri obsluhe IT zariadení. Podieľajú sa na tvorbe vlastnej  webovej stránky z odboru ISS, ktorá bude dostupná do konca marca 2011 a budú v nej dostupné všetky materiály, z ktorých získate prehľad o tomto študijnom odbore. 

      

     6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu od 1. septembra 2008 

     Profil absolventa študijného odboru 6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu

     Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ISCED 3A.

     Zároveň má  žiak predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     Absolvent  sa stáva kvalifikovaným odborníkom so všeobecným vzdelaním a širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať manažérske činnosti strednej úrovne a ekonomicko-technologické činnosti v rôznych oblastiach cestovného ruchu doma i v zahraničí.

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • odborník v oblasti rozvoja cestovného ruchu
     • referent v cestovných kanceláriách
     • pracovník v  informačných centrách
     • pracovník v stravovacích a ubytovacích podnikoch
     • sprievodca cestovného ruchu
     • vlastné podnikateľské aktivity