• Základné informácie

    •  

     Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov , vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM (zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

     Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022:

     • žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2021,
     • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak zvolí úroveň. Úroveň má členenie podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

     - úroveň B1, t. j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

     - úroveň B2, t. j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

     • zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
     • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
     • žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z. , § 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
     • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, dejepis, matematika, ... ), ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. 
     • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre žiakov SOŠ),
     • z druhého cudzieho jazyka , ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet, môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2,
     • uznanie jazykového certifikátu  ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01. 09. 2014 nie je možné,
     • žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

      

     Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov:

     Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS

     Vzory:

     Odpoveďový hárok č.1 k testu exterej časti MS 2016 z cudzieho jazyka - úroveň B1
     Odpoveďový hárok č.2 k testu exterej časti MS 2016 z cudzieho jazyka - úroveň B1
     Odpoveďový hárok č.1 k testu exterej časti MS 2016 z cudzieho jazyka - úroveň B2
     Odpoveďový hárok č.2 k testu exterej časti MS 2016 z cudzieho jazyka - úroveň B2
     Odpoveďový hárok k testu exterej časti MS 2016 z matematiky
     Odpoveďový hárok č.1 k testu exterej časti MS 2016 z vyučovacieho jazyka
     Odpoveďový hárok č.2 k testu exterej časti MS 2016 z vyučovacieho jazyka