• SOČ

    • Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

     Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov denného štúdia na SŠ.

     Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

     Cieľom je:

     - prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných študentov na našej škole

     - podporovať cieľavedomú prácu študentov, ich tvorivé odborné teoretické a praktické schopnosti

     - viesť študentov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh

     - prezentovať prácu verejnou obhajobou - podporovať študijnú aktivitu, prácu s odbornou literatúrou, využívať

        moderné IKT

     - prezentovať úspešné práce v jednotlivých odboroch doma aj v zahraničí

     SOČ píše svoju vlastnú históriu.

     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom ako aj organizačno-technickým zabezpečením je poverený Štátny inštitút odborného vzdelania. Súťaž SOČ sa člení na školské, regionálne a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou prehliadkou.

     SOČ a študenti SSOŠ ANIMUS

     Každoročne sa do súťaže SOČ zapájajú aj študenti našej školy za aktívnej pomoci svojich konzultantov, ktorými sú učitelia našej školy . Študenti, ktorí majú záujem o vypracovanie témy podľa vlastného výberu, si môžu dohodnúť konzultácie s metodikom ( koordinátorom ) SOČ a s jednotlivými vyučujúcimi, ktorí im poskytnú hlbšie informácie tak po odbornej ako aj po formálnej stránke. Metodikom pre SOČ na našej škole je Ing. Tatiana Oravcová

      

     Rozsah práce

     Rozsah práce sa odporúča 15 až 25 strán.

     Štruktúra práce

     Obal (vzor. č.1)

     Titulný list (vzor. č.2)

     Obsah

     Úvod

     Jadro (hlavný text)

     Metodika spracovania

     Teoretické východiská

     Vlastná práca

     Riešenie

     Zhodnotenie výsledkov práce

     Záver

     Zoznam použitej literatúry

     Prílohy

      

     Formálna úprava práce

     Práca sa píše v 1. osobe množného čísla (aj keď ide o jedného riešiteľa)

     Práca sa píše na biely papier formátu A4

     Práca má byť zviazaná hrebeňovou väzbou

     Nesmie byť písaná obojstranne

     Písmo veľkosti 12 (ARIAL), riadkovanie 1,5

     Okraje: zľava 3,5 a sprava 2,5

     Latinské názvy kurzívou

     Prvá očíslovaná strana je úvod

     Nová kapitola (nie podkapitola) na novú stranu

     Prílohy doplnené zoznamom príloh ( ak ich je viac) a oddelené od práce samostatným listom a nadpisom Prílohy