• Učiteľ strednej školy

    •  

     Učiteľ strednej školy vychováva a vzdeláva žiakov rôznych typov stredných škôl. Vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností, postojov a návykov žiakov a využíva pri tom špecifické diagnostické, vzdelávacie, výchovné a kontrolné metódy. 

     Učiteľ strednej školy zabezpečuje pridelené vyučovacie predmety, na ktoré má aprobáciu. Vysvetľuje žiakom učivo, diktuje poznámky a zadáva domáce úlohy. Zabezpečuje udržiavanie pozornosti žiakov a ich motiváciu k učeniu. Hodnotí žiakov známkami a ústne. Pripravuje školské pracovné pomôcky.

     Pozícia učiteľ strednej školy je regulovaná nasledovnými právnymi predpismi Slovenskej republiky:

     • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z.
     • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

     Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

     Ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy, jazykovej školy a základnej umeleckej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu; to sa nevzťahuje na učiteľov školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre učiteľa strednej školy upravuje príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z.z.:

     • Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy.
     • Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy.
     • Časť IX. Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa.