• Pokyny riaditeľa školy upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov a rodičov, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

   • 25.08.2020 09:25
   •  
   • V škole prebieha od 2. septembra riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu.
    V čase od 2.9. 2020 do 14.9. 2020 je žiak povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas celého trvania denného vyučovania.
    Od 16.9. 2020 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, ktorému je žiak povinný sa podrobiť. Žiak je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.
    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
    Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.
    Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
    Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

    Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
    V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. Zamestnanci SSOŠ Animus Nitra budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
    Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

    Zákonný zástupca tiež predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Zdravotný dotazník  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
    V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
    Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

     

    Odporúčame sledovať stránku školy a tiež stránku Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

   • Naspäť na zoznam článkov