• Z aktu slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022

      Do nového školského roka 2021/2022 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra vstupujeme úryvkom z básne Prázdniny a škola z pera literáta Andreja Sládkoviča:

       

      Veselo mi bolo trošku si oddýchnuť,

      rád som bol, keď škola mala už utíchnuť;

      ach, ale dlhý čas, dlhočizná chvíľa!

      Kedyže sa nám už začneš, škola milá?

       

      Akt slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022 sa vo štvrtok, 02. 09. 2021, realizoval v nových priestoroch školy – v budove Agroinštitútu Nitra.

      Nad samotnou udalosťou prevzal záštitu zriaďovateľ a majiteľ Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra, doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc. Akt sa odohral v prítomnosti riaditeľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, členov pedagogického zboru a žiakov všetkých štyroch ročníkov

       

      Naša pozornosť bola počas aktu osobitne zameraná na žiakov 1. ročníka. Veríme, že po niekoľkých dňoch zvykania si na nové prostredie sa títo chlapci a dievčatá, ktorí len nedávno opustili lavice základnej školy, stanú integrálnou súčasťou života našej školy.

       

      Posolstvom do nového školského roka nech sú žiakom i pedagógom slová

       

      škola – naša matka živiteľka,

      žiak – naše poslanie,

      učiteľ – náš kapitál.

     • INFORMÁCIA: Stránkové dni - Prvý deň školského vyučovania

      Dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) o 08.00 hod. sa všetci žiaci všetkých ročníkov (t.j. aj žiaci prvého ročníka) v dennej forme štúdia zídu v nových priestoroch SSOŠ Animus Nitra a to v sídle Agroinštitútu Nitra, š.p. na Akademickej 4 v Nitre na Chrenovej.

       

      Každý žiak i zamestnanec vojde do priestorov školy s rúškom na tvári a takto prekryté dýchacie cesty bude mať počas svojej prítomnosti v týchto priestoroch. S prípadnými ďalšími protiepidemickými podmienkami účasti na vyučovaní v šk. roku 2021/2022 vyjdeme v novom ozname.

       

      Stránky počas letných prázdnin vybavujeme v pracovných dňoch od 25. 08. 2021 (streda) do 31. 08. 2021 (utorok) v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod

     • Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka

      Žiaci 1., 2. a 3. ročníka v DENNEJ forme štúdia si prevezmú koncoročné vysvedčenia 30. 06. 2021 (streda).

      V čase o 08.00 hod. sa v areáli školy uskutoční akt slávnostného ukončenia školského vyučovania. Z tohto dôvodu je nutné, aby boli všetci žiaci prítomní v škole najneskôr o 07.50 hod.

       

      Koncoročné vysvedčenia si žiaci v EXTERNEJ forme štúdia prevezmú po individuálnej dohode s triednymi učiteľmi

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      Žiaci 4. ročníka – v šk. roku 2020/2021 úspešní absolventi stredného odborného vzdelávania s maturitou – sa na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili slávnostného aktu odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Žiaci si maturitné vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Mgr. Henriety Kuzmovej a RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD.

      Slávnostnému aktu predsedala riaditeľka školy. Vo svojom prejave okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za úspešné zavŕšenie ich pôsobenia na Súkromnej strednej odbornej škole Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

     • Podmienky vstupu do objektu školy – AKTUALIZÁCIA K 03. 05. 2021

      Podmienky vstupu do objektu školy upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR
      č. 200/2021 zo dňa 30. 04. 2021 a to nasledovne:

       

      1. Do objektu školy je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      2. Zamestnanci školy s miestom výkonu práce v okrese zaradenom do II. stupňa varovania (červený okres) a 1. stupňa varovania (ružový okres) sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

      Preukazovanie sa však uskutočňuje v prípade okresov zaradených do III. stupňa varovania (bordový okres) a to s frekvenciou 7 dní.

       

      3. Všetky ostatné osoby sa pri vstupe do objektu školy v okrese s III. stupňom varovania (bordový okres) preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID – 19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.)

      V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu školy sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      4. Povinnosť použitia respirátora v interiéri možno v prípade žiakov a pedagogických zamestnancov nahradiť v objekte školy prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom.

       

      Aktuálna mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa nachádza tu: 

      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.