• Olympiáda ľudských práv – školské kolo

      Vo štvrtok, 10. 12. 2020, v Medzinárodnom dni ľudských práv, sa niektorí žiaci školy zapojili do školského kola XXIII. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.

      Ťažiskovou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie eseje reflektujúcej na nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách.    

      Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najhodnotnejšou prácou prispela Simona Šimková z triedy II. A, ktorej blahoželáme k postupu do krajského kola olympiády. Všetkým zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za ich príspevok v školskom kole tejto zmysluplnej súťaže.

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

      Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa z dôvodu prebiehajúceho dištančného vyučovania realizovala online formou.

      Súťažiaci riešili písomnú časť, ktorá sa skladala z počúvania s porozumením a používania jazyka, rozdeleného na preverenie gramatických znalostí a znalosti slovnej zásoby.

      Po úspešnom absolvovaní písomnej časti si žiaci zmerali sily v komunikačných zručnostiach. Ústna časť pozostávala z dialógu a práce s obrázkom.

      Víťazom súťaže sa stal žiak Filip Elend (z triedy I. A), ktorý postupuje do okresného kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom za účasť.

     • Informatická súťaž iBobor

      Napriek nepriaznivej situácii sa aj v tomto školskom roku uskutočnila informatická súťaž iBobor. Žiaci sú rozdelení do jednotlivých kategórií podľa triedy, ktorú navštevujú. Vzhľadom na aktuálne podmienky vypracovávali zadané úlohy online doma. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 7 žiakov zo všetkých ročníkov. Úspešným riešiteľom bol v kategórii Juniori Patrik Žák z II.A triedy. Tesne pod hranicou skončili Liliana Penzéšová (II.A) a v kategórii Seniori Vanessa Stehlíková (IV.B). Všetkým riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Patrikovi gratulujeme k výbornému výsledku.