Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • Dňa 16.1.2018 sa v čase od 14:30 do 16:30 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie v budove školy SSOŠ Animus v Nitre, na Levickej ceste 40.

 • Dňa 8.12.2017 sa na SSOŠ Animus v Nitre uskutočnil Deň otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo žiakov deviateho ročníka zo základných škôl. Prekvapila nás aj vysoká účasť rodičov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia svojich detí. V rámci prezentácie sa predstavili všetky študijné odbory a vyučovacie jazyky formou rôznych aktivít.

  Vrámci dňa otvorených dverí sa uskutočnilo losovanie o hodnotné ceny, do losovania boli zaradení všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili DOD a vyplnili anketový lístok.

 • Tak ako každý rok i tohto roku sme privítali na našej škole Mikuláša.

  Prišiel k nám s čertíkom, anjelikmi a veľkou mikulášskou nádielkou. Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil každú triedu na škole, rozdal balíčky plné sladkostí a potom si so študentmi spoločne zaspieval koledu.

  Fotoalbum

 • V stredu, 06. 12. 2017, v deň spomienky na sv. Mikuláša, dobrodinca, ľudomila, sa 45 žiakov zo všetkých ročníkov zapojilo pod vedením PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do školského kola 20. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie“.

  Nosnou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s 20-timi úlohami. Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenali: Juraj Hrico (I. A), Nicolas Cintula (III. B), Tomáš Lopaška (III. B) a Zuzana Košťálová (IV. B).

 • Milovníkov zaujímavých a netradičných úloh na poli matematiky z tried I. A a III. B nebolo nutné presviedčať, aby sa dňa 05. 12. 2017, pod vedením koordinátora PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže GENIUS MATEMATICUS.

  Súťaž prebehla online. Žiaci zápolili s jednotlivými úlohami rozdelenými do štyroch kôl, pričom princíp zvyšujúcej sa náročnosti úloh so súvzťažným meraním času vytváral to správne napätie.

  Všetkým zainteresovaným žiakom patrí náš obdiv za ich ochotu zmerať si sily so silným súperom – matematikou a čeliť jej nástrahám zbraňami logického myslenia.