• Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka

      Žiaci 1., 2. a 3. ročníka v DENNEJ forme štúdia si prevezmú koncoročné vysvedčenia 30. 06. 2021 (streda).

      V čase o 08.00 hod. sa v areáli školy uskutoční akt slávnostného ukončenia školského vyučovania. Z tohto dôvodu je nutné, aby boli všetci žiaci prítomní v škole najneskôr o 07.50 hod.

       

      Koncoročné vysvedčenia si žiaci v EXTERNEJ forme štúdia prevezmú po individuálnej dohode s triednymi učiteľmi

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      Žiaci 4. ročníka – v šk. roku 2020/2021 úspešní absolventi stredného odborného vzdelávania s maturitou – sa na pôde Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zúčastnili slávnostného aktu odovzdávania maturitných vysvedčení.

      Žiaci si maturitné vysvedčenia prevzali z rúk riaditeľky školy PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA a ich triednych učiteľov – Mgr. Henriety Kuzmovej a RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD.

      Slávnostnému aktu predsedala riaditeľka školy. Vo svojom prejave okrem iného poukázala na maturitné vysvedčenie ako na doklad nadobudnutých vedomostí, osvojených schopností a úsilia vynaloženého absolventmi počas štúdia. Všetkým absolventom vyslovila uznanie za úspešné zavŕšenie ich pôsobenia na Súkromnej strednej odbornej škole Animus Nitra a popriala im mnoho úspechov na poli osobného a profesijného života.

     • Podmienky vstupu do objektu školy – AKTUALIZÁCIA K 03. 05. 2021

      Podmienky vstupu do objektu školy upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR
      č. 200/2021 zo dňa 30. 04. 2021 a to nasledovne:

       

      1. Do objektu školy je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      2. Zamestnanci školy s miestom výkonu práce v okrese zaradenom do II. stupňa varovania (červený okres) a 1. stupňa varovania (ružový okres) sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

      Preukazovanie sa však uskutočňuje v prípade okresov zaradených do III. stupňa varovania (bordový okres) a to s frekvenciou 7 dní.

       

      3. Všetky ostatné osoby sa pri vstupe do objektu školy v okrese s III. stupňom varovania (bordový okres) preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID – 19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.)

      V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu školy sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

       

      4. Povinnosť použitia respirátora v interiéri možno v prípade žiakov a pedagogických zamestnancov nahradiť v objekte školy prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom.

       

      Aktuálna mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa nachádza tu: 

      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.

     • Nástup do školy od 26. 04. 2021

      Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra počnúc pondelkom, 26. 04. 2021, otvára prezenčnú výučbu pre všetkých žiakov dennej formy štúdia, t. j. mimo žiakov 4. ročníka aj pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

       

      Každý žiak je povinný mať v priestoroch a areáli školy prekryté dýchacie cesty rúškom (alebo – nie je to však nutnosť – respirátorom FFP2).

       

      Podmienky vstupu žiakov do priestorov školy sú nasledovné:

      1. Žiaci, ktorí už dosiahli vek 18 rokov

      - odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO Avyplňuje ho žiak),

      - preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      2. Žiaci, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov

      - odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO Bvyplňuje ho zákonný zástupca žiaka),

      - preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      Čestné vyhlásenie (TLAČIVO A a TLAČIVO B) bude každý žiak (resp. zákonný zástupca) opakovane vyplňovať, podpisovať a odovzdávať vždy po tom, čo predchádzajúce čestné vyhlásenie stratí platnosť (pozri text čestného vyhlásenia).   

       

      Odporúčame žiakom a zákonným zástupcom absolvovať test vždy v rámci víkendu s tým cieľom, aby následne plnilo potvrdenie o negatívnom výsledku tohto testu ako aj vyplnené a podpísané tlačivo svoj účel v celom najbližšom pracovnom týždni.

  • Prihlásenie

  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje